Organizational Structure


การจัดโครงสร้างภายในสถาบัน

ผู้บริหารของสถาบันได้จัดโครงสร้างองค์กรมุ่งดุลยภาพของการบริหาร (Managerial balance) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน โดยหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการสอน การบริการวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานหลัก โดยแบ่งการทำงานภายในสถาบัน ดังนี้


สำนักงานสถาบัน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสร์เคมี
ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้