Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

about:strategic_plan [2019/03/15 04:39]
nichaphaa [หน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน]
about:strategic_plan [2019/03/15 04:50] (current)
nichaphaa [หน้าที่ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]
Line 21: Line 21:
     - ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย     - ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย
 ===== หน้าที่ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ===== ===== หน้าที่ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ =====
 +  - บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัยอันสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 +  - บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามมติหรือกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย และสถาบัน
 +  - แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบัน หรือให้ผู้ช่วยอธิการบดีดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
 +  - บรรจุ แต่งตั้ง ดำเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพ้นจากตำแหน่ง ตามข้องบังคับ/การมอบอำนาจของราชวิทยาลัย
 +  - จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน
 +  - จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 +  - จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบันเพื่อเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย
 +  - เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่างๆ และรายงานประจำปีของสถาบันต่อสภาราชวิทยาลัย
 +  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฏหมาย ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาราชวิทยาลัยกำหนด