ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562)

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นายสุทธิพงษ์ ชูจันทร์
 2. นายนิล โตวิวัฒน์
 3. นางสาวภัคจิรา แน่นอุดร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์
 2. นายวรวุฒิ ชาวแพะ
 3. นางสาวลีลาวัลย์ อรุณสังครัตน์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นางสาวจิรา จงเจริญกมล
 2. นายปรเมธ ทรงธรรมวัฒน์
 3. นางสาวพรรวินท์ อัคคะชัยรินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) จำนวน 1 คน ได้แก่

 1. นางสาวสุดารัตน์ แสนสุข

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นางสาวชัญญา อาชาประดิษฐ์
 2. นางสาวอรวีร์ พุฒินาถ
 3. นางสาวจุฑามาศ บุษราคัม
 4. นายธนชัย นิตย์เมธาวงศ์