ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาโทได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

ที่ชื่อ-สกุลสาขาปีที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อประเทศ
1 นางสาวนันทพร เรืองเกียรติกุลพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2551 Hannover medical school Germany
2 นายปรัชต บัตรสมบูรณ์เคมีชีวภาพ 2552 The Florida State University United States of America
3 นางสาวณัฐฐา อิงคะวัตเคมีชีวภาพ 2552 John Hopkins University United States of America
4 นายปกรวิชญ สารพิทักษ์เคมีชีวภาพ 2553 Griffith University Australia
5 นายอานนท์ บุญฤทธิ์เคมีชีวภาพ 2553 Uppsala University Sweden
6 นายสุทธิพล ระดมกิจ เคมีชีวภาพ 2553 Boston College United States of America
7 Mr. Le Van Huyเคมีชีวภาพ 2554 Kyushu University Graduate School of Medical SciencesJapan
8 นายปณัฐพงษ์ หุตะเจริญเคมีชีวภาพ 2554 Imperial College LondonEngland
9 Mrs.Sarath Parakumge Dayani Senadeeraเคมีชีวภาพ 2554 Griffith UniversityAustralia
10 นางสาวภุมรี น้ำเขียววิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2554 University of CaliforniaUnited States of America
11 Mr.Wangchuk Rabtenเคมีชีวภาพ 2555 Stockholm UniversitySweden
12 Ms.Trishna Manadharวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2554 Medizinische Hochschule HannoverGermany
13 นายภูมิ เตชชาติวนิชพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2555 University of California, BerkeleyUnited States of America
14 นางสาวสายศรัทธา นิ่มนวลพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2555 Rutgers University School of Public Health, The State University of New JerseyUnited States of America
15 นางสาวรพีภัทร แสงสุวรรณเคมีชีวภาพ 2556 University of California, BerkeleyUnited States of America
16 Mr.Saadul Islamพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2556 Queen’s UniversityCanada
17 นางสาวกนกรัตน์ ตรงจิตต์เคมีชีวภาพ 2556 Cologne UniversityGermany
18 Mr.Mario Wibowoเคมีชีวภาพ 2556 Griffith UniversityAustralia
19 นางสาวฐาปนีย์ ไหมบุญแก้วเคมีชีวภาพ 2556 University of HAWAIIUnited States of America
20 นายอติรุจน์ เทพพวงศ์เคมีชีวภาพ 2556 UPPSALA UNIVERSITYBelgium
21 นางสาวปวีณา เชาว์ประสิทธิ์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2556 Helmholtz Center for Infection Research (HZI)Germany
22 นางสาวพนิดา สิทธิโพธิ์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2556 Soonchunhyang Institute of Medi-bio Science (SIMS)South Korea
23 Mr.Thalwattha Hewage Nuwan Ranuka Thalwattha Hewageเคมีชีวภาพ 2556 National Taiwan UniversityRepublic of China
24 Ms.Dakshina Udayamali Ganihigamaเคมีชีวภาพ 2556 National Taiwan UniversityRepublic of China
25 Mr.Andri Frediansyahวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2557 Eberhard Karls University TubingenGermany
26 นายวิทยา สุวกุลศิริเคมีชีวภาพ 2557 LA TROBE UniversityAustralia
27 Ms.Oyu Tsoqtbayarพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2558 Seoul National UniversityKorea
28 นางสาวจิรนันท์ เปรมไธสงเคมีชีวภาพ 2559 Czech Academy of SciencesCzech Republic
29 Mr.Minh Nguyenพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2559 McGill UniversityCanada
30 Ms.Thilomi Ruwanthika Samarakoon Bandaraพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2559 Saitana UniversityJapan
31 Ms.May san Thawtarวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2559 University of TsukubaJapan
32 นางสาวพัชริดา จันตารีวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2559 Otto-von-Guericke-Universitat MagduburgGermany
33 นางสาวศรีสกุล ใจชุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2559 Taipei Medical UniversityRepublic of China
34 นางสาวนันทมน สุพรรณธนพงษ์เคมีชีวภาพ 2559 University of California IrvineUnited States of America
35 นายพรรษพล เชื้อทองเคมีชีวภาพ 2560 University of Chemistry and TechnologyCzech Republic
36 Miss Muhaiminatul Azizahวิทยาศาสตร์เคมี 2563 Universität JenaGermany