บัณฑิตระดับปริญญาเอกได้รับการยอมรับในการไปทำPost-Doctoral ณ สถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ชื่อ-สกุลสาขามหาวิทยาลัย
1 นางสาวสุภาวดี ชวัลทยาธรรมพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมMassachusetts Institute of Technology: MIT, USA.
2 นางสาวเพ็ญนภา ทองอร่ามวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์Massachusetts Institute of Technology: MIT, USA.
3 นางสาวสิรินทรา เที่ยงมากวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์3.1 Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology: Hans Knoll Institute (HKI), Germany
3 นางสาวสิรินทรา เที่ยงมากวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์3.2 Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA
4 นายหะริน ลีละยุวพันธ์วิทยาศาสตร์เคมีMax-Planck-Institute of Colloids and Interfaces,Germany
5 นางสาวปุณยวีร์ ดุลยยางกูลวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์University of Bristol, United Kingdom
6 นายฉัตรชัย เกษรพรรณ์วิทยาศาสตร์เคมีVidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand
7 นายพงษ์ประพันธ์ นิ่มนวลวิทยาศาสตร์เคมีVidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand
8 นายกฤษฎา หน่อสีดาวิทยาศาสตร์เคมีVidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand
9 นางสาวพรรวินท์ อัคคะชัยรินทร์วิทยาศาสตร์เคมีVidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand