Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

intranet:cra_regulation [2019/09/11 11:35]
supaksornl [ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]
intranet:cra_regulation [2020/02/07 04:40] (current)
nichaphaa [ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]
Line 107: Line 107:
     * {{:intranet:cra_regulation:8.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561}}     * {{:intranet:cra_regulation:8.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ปฏิบัติการ พ.ศ. 2561}}
     * {{:intranet:cra_regulation:10.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561}}     * {{:intranet:cra_regulation:10.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561}}
 +    * {{:intranet:cra_regulation:12.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561}}
     * {{:intranet:cra_regulation:ann-cra015-62.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์}}     * {{:intranet:cra_regulation:ann-cra015-62.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์}}
     * {{:intranet:cra_regulation:1._ปก._การประเมิน_ปี_62.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562}}     * {{:intranet:cra_regulation:1._ปก._การประเมิน_ปี_62.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2562}}
     * {{:intranet:cra_regulation:2._ปก._หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหาร.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหาร ในการประชุมปฏิบัติงานและโครงการที่จัดภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์}}     * {{:intranet:cra_regulation:2._ปก._หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหาร.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหาร ในการประชุมปฏิบัติงานและโครงการที่จัดภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์}}
 +    * {{:intranet:cra_regulation:15.pdf|ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์}}
 + 
    
  
Line 152: Line 155:
     *{{{{:intranet:cra_regulation:26jun2018_-_researches_published_expense_supporting_for_faculty.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์}}     *{{{{:intranet:cra_regulation:26jun2018_-_researches_published_expense_supporting_for_faculty.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์}}
     *{{:intranet:cra_regulation:10jul2018_-_using_meeting_rooms_and_lecture_rooms_in_cgi_bldg.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้สถานที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์}}     *{{:intranet:cra_regulation:10jul2018_-_using_meeting_rooms_and_lecture_rooms_in_cgi_bldg.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้สถานที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์}}
 +    *{{:intranet:cra_regulation:13.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562}}
 +    *{{:intranet:cra_regulation:14.pdf|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ พ.ศ. 2562}}