Annual Reports


CGI Learning Center Annual Report 2021

CGI Learning Center Annual Report 2020

CGI Learning Center Annual Report 2019

CGI Learning Center Annual Report 2018

CGI Learning Center Annual Report 2017

CGI Learning Center Annual Report 2016

  • Fact & Figures 2016
  • ภาพรวมบทสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
  • รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2559
  • รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2559 WIKI

CGI Learning Center Annual Report 2015

  • ภาพรวมบทสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558
  • รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2558
  • รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ประจำปี 2558 WIKI

CGI Learning Center Annual Report 2014

CGI Learning Center Annual Report 2013

CGI Learning Center Annual Report 2012

CGI Learning Center Annual Report 2011

CGI Learning Center Annual Report 2010