July 2015

1.) การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด

Author: พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล


Call no. RB45 พ125ก 2557

Book Description

 • ความรู้พื้นฐาน ทฤษฎีก๊าซ ก๊าซในเลือดแดง เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซเทคนิคการเจาะเลือด การหายใจ ปริมาตรและความจุปอด ภาวะการหายใจล้มเหลว ออกซิเจน การแลกเปลี่ยนก๊าซทีเซลล์ ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงคาร์บอนไดออกไซด์ (ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์)


2.) ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา

Author: สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ


Call no. RB145 ส839ภ 2544

Book Description

 • ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา ภายในเล่มแบ่งออกเป็นตอนๆ เริ่มด้วยการเตรียมสเมียร์เลือด การย้อมสี วิธีการตรวจสเมียร์เลือด เซลล์เม็ดเลือดที่พบในกระแสเลือดคนปกติ ขั้นตอนการเจริญของเม็ดเลือด ความผิดปกติของเม็ดเลือด และโรคทางโลหิตวิทยาบางโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดให้เห็นได้ชัดเจน หนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราหรือคู่มือปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา จึงย่อมขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหา ผู้สนใจจะต้องทำการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากตำราที่เกี่ยวข้อง หรือจากเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักเรียน พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้ที่เริ่มทำงานทางโลหิตวิทยา ได้ใช้ประกอบการดูลักษณะเซลล์เม็ดเลือดจากกล้องจุลทรรศน์ มีคำอธิบายและมีรูปภาพประกอบในหน้าตรงกันข้ามทำให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ (ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์)


3.) ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ

Author: วีรวรรณ เล็กสกุลไชย


Call no. RB45 ว835ต 2555

Book Description

 • ตำราเล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ในการสอนและความรู้ที่สะสมจนถึงปัจจุบันของผู้เขียน รวมทั้งความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางพยาธิวิทยา นอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลในการส่งตรวจและแนวทางการแปลผลค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจแล้ว ยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลที่ทำให้ได้ค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจปกติ และเข้าใจถึงพยาธิสภาพและพยาธิกำเนิดที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยเมื่อพบค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจผิดปกติด้วย จึงเหมาะสำหรับนิสิต-นักศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจในบทเรียนและเพื่อเตรียมสอบ และสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาที่ต้องใช้ผลการตรวจค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจในการทำงาน (ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์)


4.) การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ

Author: ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์


Call no. RC633 ก491 2555

Book Description

 • เนื่องจากระบบโลหิตวิทยามีความเกี่ยวข้องกับโรคตามระบบต่าง ๆ หลายระบบ หรือโรคแต่ละระบบอาจมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและเกิดอาการในผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะภาวะโลหิตจางซึ่งพบบ่อยมาก การพบความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีการซักถามตรวจ และพิจารณานำความรู้พื้นฐานไปช่วยในการวินิจฉัยโรค จะทำให้สามารถวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ (ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์)


5.) แอนติบอดี ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

Author: วัชระ กสิณฤกษ์


Call no. QR186.7 ว382อ 2551

Book Description

 • หนังสือแอนติบอดี ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งกล่าวถึงทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองเป็นส่วนที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการผลิตแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้แอนติบอดีในงานต่าง ๆ รวมทั้งการนำแอนติบอดีไปใช้เพื่อการศึกษาโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว (ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์)


6.) ชีววิทยาของเซลล์

Author: ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์


Call no. QH581.2 ล239ช 2549

Book Description

 • เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับโมเลกุล อธิบายกลไกการทำหน้าที่ของเซลล์ รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เพื่อใช้ประกอบการเีรียนการสอนวิชาชีววิทยาเซลล์ และสามารถอ่านเป็นหนังสือประกอบวิชาชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเซลล์ (se-ed.com)


7.) พิษสารเคมีจากการทำงานรู้ทันป้องกันได้

Author: อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก


Call no. RA1219.3 อ176พ 2554

Book Description

 • ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำสารเคมีมาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลาย มีการนำสารเคมีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซ น้ำมัน ผลิตสี อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ หลอมโลหะ สารปราบศัตรูพืช ยา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง อาหาร เป็นต้น สารเคมีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน การใช้สารเคมีไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสรับสัมผัสสารเคมีกลุ่มต่างๆ จนทำให้เกิดพิษได้ เช่น สารตัวทำละลาย โลหะหนัก กรด ด่าง ก๊าซ ฝุ่น เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) พยาบาลอาชีวอนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดองค์ความรู้ ไม่มีวิธีการป้องกันสารเคมีในการทำงานที่เหมาะสม จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพเกิดพิษจากสารเคมี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษจากสารเคมี สามารถประเมินความเป็นพิษสารเคมีเบื้องต้นและหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีในการทำงานต่อไปได้ (chulabook.com)


8.) อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร

Author: วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล


Call no. QK95 ว131อ 2548

Book Description

 • ตำราอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร เชื่อมโยงลักษณะทางอนุกรมวิธานพืชวงศ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรในประเทศไทย ระบุลักษณะสำคัญของพืชแต่ละวงศ์ ยกตัวอย่างพืชสมุนไพรในแต่ละวงศ์ไว้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งมีภาพสมุนไพรประกอบเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์


9.) การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์

Author: วรวิช วสาคารวะ


Call no. RC115 ก514 2556

Book Description

 • การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์เป็นการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่างกาย อาทิ ระบบประสาทส่วนกลางและบริเวณน้ำหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ โดยวิธีการตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง การเพาะเลี้ยงเชื้อ การตรวจทางอณูชีววิทยา การทดสอบความไของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำบริโภคทางจุลชีววิทยา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ เนื้อหาในตำราเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยการใช้ภาษาที่ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานประจำ เหมาะสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (chulabook.com)


10.) CLINICAL APPROACH IN MEDICINE

Author: บัญชา สถิระพจน์ และคณะ


Call no. RC862 ค174 2557

Book Description

 • กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์งกุฏเกล้า ได้จัดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อการอบรม “Clinical Approach in Medicine” โดยเน้นการดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย น่าสนใจ และเป็นปัญหาทางอายุรศาสตร์ ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการอบรมระยะสั้น “อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 15” ตำราเล่มนี้นอกจากรวบรวมบทความในหัวข้อที่บรรยายในการอบรมแล้ว ยังได้เพิ่มเติมบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สามารถใช้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางเวชปฏิบัติ


11.) โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (เรียบเรียงครั้งที่ 2)

Author: กมลวิช เลาประสพวัฒนา


Call no. RA644.N66 ก137ร 2556

Book Description

 • ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงเรียนแพทย์ จะมีผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องรับรักษาตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือมารักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยกลุ่มนี้่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากมักมีระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเอง จากการได้รับเคมีบำบัดและจากการทำหัตถการต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการหนักที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องได้รับกสนใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่สายสวน และรับตัวไว้ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักมักได้รับยาปฏิชีวนะแบบครอบคลุมกว้างทำให้ผู้ปาวยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการรักษาอาจล้มเหลวได้ถ้าได้รับยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Clostridium difficle และเชื้อรามากยิ่งขึ้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมถึงเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล แนวทางการรักษา การเลือกให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม และแนวทางป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

<< Back to New Books 2015