New Books: June 2016

1.) เตรียมสอบ CU-TEP

Author: สุทิน พูลสวัสดิ์

%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A_cu-tep.jpg


Call no. PE1128 ส779ต 2558

Book Description

 • รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ CU-TEP พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  มี CD MP3 ประกอบ


2.) CU-TEP Grammar

Author: สุทิน พูลสวัสดิ์


Call no. PE1112 ส779 2555

Book Description

 • รวมแบบทดสอบที่หลากหลายในส่วนของ Grammar ทั้งหมด พร้อมเทคนิค ขั้นตอนในการทำข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบ Error Identification ข้อสอบ CU-TEP พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สำหรับใช้ทบทวนความรู้ความเข้าใจให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น


3.) CU-TEP Reading

Author: สุทิน พูลสวัสดิ์


Call no. PE1122 ส779 2554

Book Description

 • CU-TEP Reading เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้สอบ CU-TEP ส่วน Reading ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน CU-TEP Reading ครบทั้ง 3 ส่วน คือ Cloze Tests Short Passages และ Long Passages พร้อมอธิบาย เทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ โดยมีเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น


4.) CU-TEP Listening

Author: สุทิน พูลสวัสดิ์

cu-tep_listening.jpg


Call no. PE1128 ส779 2559

Book Description

 • CU-TEP Listening with MP3 CD จะมาเป็นตัวช่วยในการทบทวนส่วนการฟัง CU-TEP Listening การฟังสนทนา Short Conversations การฟังสนทนา Long Conversations การพูดคุยเรื่องสั้น ๆ และการฟังบรรยาย Talk & Lectures รวมข้อสอบ CU-TEP Listening พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
  มี CD MP3 ประกอบ


5.) CU-TEP PRACTICE TEST

Author: สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cu-tep_practice_test.jpg


Call no. PE1128 จ683 2558

Book Description

 • CU-TEP คือ แบบทดสอบมาตรฐานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเทียบเคียงกับข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่ CU-TEP นี้จะวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน
  มี CD MP3 ประกอบ


6.) CU-TEP PRACTICE TEST II

Author: สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Call no. PE1128 จ683 2559

Book Description

 • CU-TEP คือ แบบทดสอบมาตรฐานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเทียบเคียงกับข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่ CU-TEP นี้จะวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน
  มี CD MP3 ประกอบ


7.) เจาะเกราะ CU-TEP แนวใหม่

Author: ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์


Call no. PE1128 จ756 2557

Book Description

 • หนังสือ เจาะเกราะ CU-TEP แนวใหม่ เล่มนี้ พรั่งพร้อมไปด้วยหลักการทีเด็ดที่จะจัดการกับข้อสอบ CU-TEP ได้ทุก Part ไม่ว่าจะเป็น Listening Reading หรือ Writing โดยเฉพาะเทคนิคในภาค Listening ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนักศึกษาหลายรุ่นที่เข้าสอบแล้วว่า ช่วยคนที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องให้สอบผ่านมานักต่อนัก จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากทฤษฎีแล้ว ยังเสริมภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบท้ายบทมากมาย รวมทั้งแนวข้อสอบภาค Listening ล่าสุดถึง 4 ชุด พร้อม Audio CD เสียงใสประกอบข้อสอบทุกชุด
  มี CD MP3 ประกอบ