New Books: October 2019

1.) หนังสือชุด ทศมินทรราชามหาวชิราลงกรณ

Author: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์


DS586.5.ว26 ท238 2562

Book Description

  • เล่ม 1 เสด็จพระราชสมภพ บอกเล่าเหตุการณ์ในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชพิธีขึ้นพระอู่ และความหมายของพระนาม วชิราลงกรณ
  • เล่ม 2 ทูลกระหม่อมฟ้าชาย บอกเล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเชษฐภคินี-พระขนิษฐภคนี พระราชนิพนธ์เรื่อง น้องน้อยของพี่ชาย และของเล่นโปรดของพระองค์
  • เล่ม 3 ทรงศึกษาวิทยาการ บอกเล่าเหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงศึกษาตั้งแต่วัยอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา จนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงพระราชจริยวัตรต่างๆ ขณะทรงศึกษาที่น่าประทับใจ
  • เล่ม 4 พระอัจฉริยภาพ บอกเล่าพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกีฬา ด้านภาษาและวรรณศิลป์ ด้านดนตรี และด้านศิลปะ พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ
  • เล่ม 5 สยามมกุฎราชกุมาร บอกเล่าเหตุการณ์ในพระราชพิธีสถาปนาเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีศรีสัจจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพระราชพิธีทรงพระผนวชในบวรพุทธศาสนา
  • เล่ม 6 วีรกษัตริย์นักการทหาร บอกเล่าพระราชกรณียกิจด้านการทหารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงนำหน่วยทหารเข้าต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และพระปรีชา สามารถด้านการบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินพลเรือน
  • เล่ม 7 สานสายใยอุ่นไอรัก บอกเล่าถึงน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงรักและกตัญญูต่อพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตลอดจนพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ จึงพระราชทานจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Mom, Bike for Dad และงานอุ่นไอรักคลายความหนาว เพื่อรวมจิตใจของคนในชาติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  • เล่ม 8 พระราชกรณียกิจ บอกเล่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในด้านต่างๆ อาทิ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ทุนการศึกษาพระราชทาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อัครศาสนูปถัมภก การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
  • เล่ม 9 สืบสานศาสตร์พระราชา บอกเล่าโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเจริญพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา และต่อยอด อาทิ โครงการเกษตรวิชญา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’
  • เล่ม 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บอกเล่าความเป็นมา ความสำคัญ และขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศจักรี (asiabooks.com)


2.) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

Author: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์


DS586.5.ว26 พ343 2562

Book Description
หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชพิธี พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” อย่างละเอียด ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ได้แก่ เสด็จพระราชสมภพ เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์ ทรงศึกษาวิทยาการ สยามมกุฎราชกุมาร พระอัจฉริยภาพ พระราชสันตติวงศ์ วีรกษัตริย์นักการทหาร พระราชกรณียกิจ สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นหนังสืออันทรงคุณค่า ซึ่งจัดทำในรูปแบบปกแข็งอย่างดี พิมพ์สี่สีสวยงาม ด้านในประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หาชมได้ยาก พร้อมคำอธิบายที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ห้องสมุดและหน่วยงานที่ต้องการศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ท่าน หรือเป็นของฝากทรงคุณค่าสำหรับญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสำคัญ (se-ed.com)