พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๗ ถึง พ.ศ.๒๔๕๓)

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

Call no. S494.5.B563 บ444ท 2554

 • On April 11, 1893, His Majesty King Chulalongkorn delivered the royal speech on an inaugural service of Thailand first railway line. The event marked 25th year anniversary of His Majesty ‘s reigning from 1874-1910. The line had stopped its operation since 1959.
  Interesting, however, the royal speech is available for us to read from the book of King Chulalongkorn’s speeches, compiled and published by Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation in 2007. The content of the book marked the development achieved by His Majesty King Chulalongkorn’s royal initiatives, in modern politics, education, religion, military and communications. The book also reflects the political situation, foreign relations and economic movement, in the time that Thailand was shifting to join with the world of western modernization.


The book is now on shelf at CGI Learning Center.


การตลาด 3.0

คอตเลอร์, ฟิลิป

Call no. HF5415 ค183ก 2554

 • “การตลาด 3.0” หรือ “Marketing 3.0” โดยปรมาจารย์การตลาด Philip Kotler (ฟิลิป คอตเลอร์) นำเสนอแนวคิดและวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในภาวะที่สภาพแวดล้อมของโลก เสื่อมโทรม และผู้บริโภคมีพฤติกรรมตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในชีวิต ส่งเสริมให้การติดต่อเชื่อมโยงและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกิดขึ้นได้อย่าง ง่ายดาย รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจ รวมทั้งนักการตลาดพึงตระหนักและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ “โดนใจ” ลูกค้าในยุคนี้มากยิ่งขึ้น


เทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีววิทยา ชีวเคมีและพันธุวิศวกรรม

ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

Call no. QH442 ว399ท 2554

 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้แบคทีเรีย
 • บทที่ 2 วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณและคุณภาพของคาร์โบไฮเดรต
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณและคุณภาพของโปรตีน
 • บทที่ 4 การแยกโปรตีนโดยวิธีการทำเจลอิเลคโตรโฟรีซิส
 • บทที่ 5 การทำให้เกิดการกลายพันธุ์
 • บทที่ 6 การถ่ายทอดยีนระหว่างแบคทีเรีย
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์พันธุกรรมของเชื้อราและยีสต์
 • บทที่ 8 การหลอมโพรโทพลาสต์
 • บทที่ 9 การวัดปริมาณและคุณภาพของกรดนิวคลีอิค


Cell Cultures and Bioreactors

เทพปัญญา เจริญรัตน์และคนอื่น ๆ

Call no. TP505 ซ534 2554

 • ส่วนที่ 1 เครื่องมือวัดในถังหมัก ระบบควบคุมการทำงานของถังหมัก ชนิดส่วนประกอบ และการเตรียมหมัก
 • ส่วนที่ 2 การเตรียมกล้าเชื้อสำหรับกระบวนการหมัก
 • ส่วนที่ 3 การเติบโตของจุลินทรีย์และชนิดของกระบวนการหมัก
 • ส่วนที่ 4 การละลายและการถ่ายเทมวลออกซิเจน
 • ส่วนที่ 5 การสเตอริไลส์อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการหมัก
 • ส่วนที่ 6 แบบจำลอง และการเลียนแบบกระบวนการหมัก


เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

บุญญานาถ นาถวงศ์

Call no. S494.5.B563 บ444ท 2554

 • หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพที่เปิดสอนในประเทศไทย
 • ไฮบริดกับจีเอ็ม - เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้หรือไม่ ตอนที่ 1
 • ไฮบริดกับจีเอ็ม - เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้หรือไม่ ตอนที่ 2
 • การปรับปรุงพันธุ์ : จากอดีตจวบจนปัจจุบัน
 • พืชดัดแปลงพันธุกรรม : ผลผลิตจากการตัดต่อพันธุกรรมในธรรมชาติพืชดัดแปลงพันธุกรรมบนโลกใบนี้
 • ทำไม…เขาซื้อผลผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรมกัน…ทั้งโลก
 • เชื้อบีที…ของดีจากดิน
 • พืชบีที : จากเกษตรชีวภาพสู่พืชจีเอ็ม
 • การปราบวัชพืชและพืชต้านทานสารปราบวัชพืช
 • มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวน
 • มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวน
 • มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมกับมะละกอธรรมดา - อยู่ร่วมกันได้
 • มะละกอจีเอ็มและอุตสาหกรรมมะละกอบรรจุกระป๋อง
 • ข้าวจีเอ็มต้านทานหนอนกอข้าว (ข้าวบีที) และข้าวสีทอง