เก้ารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์

Call no. DS578.3 ช527ก 2554

เรื่องราวของหนังสือ เก้ารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ได้มีการศึกษาและเรียบเรียงเนื้อหาเผยแพร่มาก่อน โดยอาศัยข้อมูลที่อ่านมาจากต้นฉบับ อันเป็นเอกสารชั้นต้นรวมไปถึงภาพถ่ายที่มีการการถ่ายขึ้นในสมัยนั้นๆ เอกสารและข้อมูลทั้งลหายนั้นมีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ที่นักเขียนประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาเผยแพร่ เรียบเรียงเพิ่มเติมใหม่ อีกยังได้เพิ่มส่วนที่เป็นคำบอกเล่า อยู่ร่วมสมัย และใกล้ชิดเหตุการณ์ จึงทำให้เรื่องราวมีสาระความรู้ และมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ

ปิยนาถ บุนนาค และคณะ

Call no. DS586 ป619พ 2554

  • จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การนำเสนออัจฉริยภาพในการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษาและนำเสนอมาก่อน โดยคณะผู้ศึกษาให้ความสำคัญต่อหลักฐานข้อมูลอ้างอิงในการนำเสนออย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เนื้อหาสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำแห่งแผ่นดินในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและลึกซึ้งในการปกครองประเทศ เพื่อ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยผ่านการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้ทรงเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการ การบูรณาการการทำงาน ทรงเป็นจอมปราชญ์ของแผ่นดินในการจัดการความรู้ การจัดการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารการสื่อสารสร้างความเข้าใจพร้อมกับทรงเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลังจากทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ก็จะทรงกำกับติดตามและประเมินผลทำให้ตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่งการครองราชย์
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยในลักษณะการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพ พระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ต่อปวงชนชาวไทย