June 2011

Thai books for this month are also very useful, the first book is a collection of His Majesty the King's initiative and thoughts on human resources development.
The second book is on Thai history from Sukothai Period to present.
And, the third book is on how to prapare your presentation in English

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค

ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


Call no. PE1116 .ท72 ด951ภ 2550

Chapter One: Introduction
Chapter Two: The Body of Persuasive Presentations
Chapter Three: The Body of Informative Presentations
Chapter Four: Visual Aids
Chapter Five: Concluding Your Presentation
Chapter Six: Preparation and Assessment


แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์


Call no. DS586 ก75น 2531

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ระบบพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การพัฒนาเพื่อมุ่งความสำเร็จให้แก่ตนเอง (1)
บทที่ 4 การพัฒนาเพื่อมุ่งความสำเร็จให้แก่ตนเอง (2)
บทที่ 5 ความเป็นครู นักเรียน นักศึกษา
บทที่ 6 การพัฒนาตนเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม (1)
บทที่ 7 การพัฒนาตนเองโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม (2)
บทที่ 8 จากแนวพระราชดำริสู่พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ
บทที่ 9 การเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนในสังคมไทย


ประวัติศาสตร์ไทย

กิตติ ตันไทย


Call no. DS571 ก671ป 2550

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 แคว้นสุโขทัย
บทที่ 3 อาณาจักรอยุธยา
บทที่ 4 ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บทที่ 5 การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
บทที่ 6 พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมไทย หลังปฏิวัติ 2475 - ปัจจุบัน