June 2012

การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฏหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Call no. TP370 ก491 2545

 • หมวดที่ 1 สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
 • หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
 • หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
 • หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
 • หมวดที่ 5 การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
 • หมวดที่ 6 บุคลากร


10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้

นอทบอมห์, เอลเลน

Call no. RJ506 น355ส 2553

 • เรื่องที่ 1 อันดับแรกสุดและสำคัญที่สุด คือหนูเป็นเด็ก
 • เรื่องที่ 2 กระบวนการรับรู้ของหนูนั้นสับสน
 • เรื่องที่ 3 กรุณาแยกแยะให้ออกว่า “ไม่ทำ”(หนูปฏิเสธที่จะไม่ทำ) และ “ไม่สามารถ” (หนูทำไม่ได้จริงๆ) นั้นไม่เหมือนกัน
 • เรื่องที่ 4 หนูเป็นนักคิดที่ตรงไปตรงมา แปลว่า หนูจะตีความภาษาตามคำที่พูด
 • เรื่องที่ 5 กรุณาอดทนหากหนูใช้คำพูดไม่ถูกต้อง
 • เรื่องที่ 6 ภาษาพูดนั้นเป็นทักษะที่ยากมากสำหรับหนู หนูจะมองทุกอย่างเป็นภาษาภาพมากกว่า
 • เรื่องที่ 7 โปรดเน้นและสนับสนุนสิ่งที่หนูทำได้มากกว่าจะไปเน้นสิ่งที่หนูทำไม่ได้
 • เรื่องที่ 8 โปรดช่วยหนูด้วยเรื่องการเข้าสังคม
 • เรื่องที่ 9 พยายามหาดูสิว่าอะไรทำให้หนูหมดสภาพ
 • เรื่องที่ 10 ขอให้รักหนูอย่างไม่มีเงื่อนไข


สิ่งแวดล้อมไทยวิกฤติ? : โครงการ สื่อความรู้จากคลังวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม 2

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Call no. QH540.3 ส716 2554

 • เรื่องที่1 พลิก “เขื่อน” ไทย เพื่อเข้าใจวิถึจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน
 • เรื่องที่ 2 สะกดรอย “แผนลดโลกร้อน” กลางมหานครกรุงเทพฯ
 • เรื่องที่ 3 พินิจ “สิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม” กับ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เรื่องที่ 4 “เปิดเสรีทางการค้า” ความท้าทายต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม
 • เรื่องที่ 5 ถอดบทเรียนจาก “บ้านเปร็ดใน” ไขปัจจัยหนุนอนุรักษ์ป่าชายเลนให้สำเร็จ
 • เรื่องที่ 6 สอนเด็กไทยให้ “เก่งวิทย์และคิดเป็น” ด้วยหลักปรัชญา
 • เรื่องที่ 7 ไขกลยุทธ์สอนน้องหนู “เรียนรู้เพื่อรักษ์โลก”
 • เรื่องที่ 8 เจาะงานวิจัยหนุนโรงพยาบาลก้าวสู่ “อาคารสีเขียว”
 • เรื่องที่ 9 พัฒนาวัตกรรมระวังภัย “รังสีตัวร้าย” ด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • เรื่องที่ 10 ฟื้นที่ร้าง…สร้างสิ่งแวดล้อม