"ผมไม่มีคำตอบ" : 60 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์ กับ 20 ปี ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อัจฉรา รักยุติธรรม, บรรณาธิการ

Call no. HM881 ผ181 2551

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนแรก บทนำเพื่อประมวลความรู้และปฏิบัติการต่างๆ ของอาจารย์อานันท์ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในภาคเหนือ
 • ส่วนที่สอง รวมข้อเขียน บทสัมภาษณ์และบันทึกการอภิปรายของอาจารย์อานันท์จากเวทีประชุมหลายแห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ที่อาจารย์อานันท์ได้เริ่มเคลื่อนไหวกับองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า
 • ส่วนที่สาม คือ การเรียบเรียงเนื้อหาจากเวทีประมวลแนวคิดฯ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของการทำงานพัฒนาในยุคปัจจุบัน และการเชื่อมโยงพลังวิชาการและพลังการปฏิบัติการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคต
 • ส่วนที่สี่ บทความสมทบจากนักพัฒนาเอกชน นักวิจัย และนักศึกษาของอาจารย์อานันท์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการผนึกพลังทางความคิดของโลกวิชาการกับภาคปฏิบัติการของขบวนการทางสังคม


เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร The creative economy : how people make money from ideas

ฮาวกินส์, จอห์น

Call no. HD53 ฮ391 2552

 • บทที่ 1
  • พรสวรรค์ที่หนึ่ง
  • กฏข้อที่ 1 สร้างสรรค์หรือสิ้นสูญ
 • บทที่ 2
  • ความเฟื่องฟูของทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฏข้อที่ 2 สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์คือหน่วยเงินตราของยุคสารสนเทศ
 • บทที่ 3
  • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ
  • กฏข้อที่ 3 CE=CP*T
 • บทที่ 4
  • การบริหารจัดการความสร้างสรรค์
  • กฏข้อที่ 4 การสร้างสรรค์คืองานอันควร
 • บทที่ 5
  • พันธุกรรมแห่งความบันเทิง
  • กฏข้อที่ 5 เรื่องราวต้องมาก่อน
 • บทที่ 6
  • คลิก-แล้ว-ไป
  • กฏข้อที่ 6 เศรษฐกิจใหม่คือการสร้างสรรค์บวกกับอิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 7
  • ทุนความคิด
  • กฏข้อที่ 7 ทุนแห่งการสร้างสรรค์จะปรากฏขึ้น
  • เมื่อใครสักคนกักเก็บความคิดหรือส่วนหนึ่งของมันเอาไว้สำหรับอนาคต


Foreign residents in Siam

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ

Call no. DS582.44ท75 ท644 2551

 • หนังสือ Foreign residents in Siam เป็นการรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของชาวต่างประเทศ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ ได้ทรงจัดทำขึ้นเพื่อทรงใช้ระหว่างที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างตราบจนบัดนี้
 • หนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะศ์วโรปการฯ ในการจัดทำฐานข้อมูลซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นเรื่องยากลำบากมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สามารถแสวงหาได้โดยง่ายในยุคปัจจุบัน
 • นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะศ์วโรปการฯ ซึ่งพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังเช่นในปัจจุบัน