May 2012

พระสยามินทร์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Call no. DS582.5 พ411 2554

 • พระธรรมเทศนากัณฑ์ “อุปายโกศลกถา” (พระพรหมมุนี)
 • ปาฐกถาเรื่อง “สยามอารยะด้วยพระบารมี” (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)


36 ปี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 9 สิงหาคม 2547

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

Call no. UB359.T35 ส647 2547

 • การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
 • การสงเคราะห์ครอบครัวทหาร - ตำรวจ
 • การช่วยเหลือประชาชน
 • กิจกรรมอื่นๆ


รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : A Development of Educational Assembly Model to Promote people participation

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะCall no. LA1221 ก494 2554

 1. การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษา ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (research and development) มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย 2 ชุด คือ
  • กรอบแนวคิดเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ
  • กรอบแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพ
 2. สำหรับการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย 3 ประการ คือ
  • เพื่อศึกษาและออกแบบสมัชชาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด/ จังหวัดในมิติของขนาดและภูมิสังคม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรณที่สอง และการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) สู่การปฏิบัติ
  • เพื่อนำร่องการจัดสมัชชาการศึกษาตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และนำผลการนำร่องมาปรับปรุงรูปแบบการจัดสมัชชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดสมัชชาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัมนาการศึกษากลุ่มจังหวัด / จังหวัด ในมิติขิงขนาดและภูมิสังคม เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) สู่การปฏิบัติ


หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

Call no. LB1044.87 จ484ล 2554

 • บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางการศึกษา
 • บทที่ 2 หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา
 • บทที่ 3 รูปแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา
 • บทที่ 4 การพัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 • บทที่ 5 การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษา
 • บทที่ 6 การนำเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา