Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

library:services:new_books:must_read [2018/01/24 10:27]
juthatip [January 2018]
library:services:new_books:must_read [2020/03/13 04:49] (current)
bencharats [2019]
Line 3: Line 3:
 **ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกสิ่งพิมพ์อภินันทนาการที่มีคุณค่าทางเนื่้อหา\\  โดยจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์การเรียนรู้ **ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกสิ่งพิมพ์อภินันทนาการที่มีคุณค่าทางเนื่้อหา\\  โดยจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์การเรียนรู้
 และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note> และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note>
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +==== March 2020 ====
 +
 +=== รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน (พ.ศ. 2563 – 2568)” ===
 +
 +<columns>
 +[{{:library:services:new_books:must_read:1.jpg?150|}}]
 +
 +<newcolumn>
 +\\
 +  * รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน พ.ศ. 2563 – 2568)” โดยศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนบริบทมาตรฐานการวิจัยในคนทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน พบว่าประเด็นปัญหาที่ทำงานวิจัยในคนของประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐาน มีสาเหตุที่สำคัญจาก \\ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิจัยในคน (สถาบันผู้สนับสนุนทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้วิจัย อาสาสมัคร รวมถึงผู้กำกับและตรวจสอบการวิจัย) บางส่วนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ไม่มีข้อกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยในคนที่ได้มาตรฐาน ตามบริบทของความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัยในคน \\ 2) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อกำกับการวิจัยในคน \\ \\ ทั้งนี้รายงานฉบับนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สืบค้นได้ ข้อมูลจึงได้มาจากการบอกเล่า ถอดความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ริเริ่มมาตรฐานการวิจัยในประเทศมา แต่ก็เป็นความพยายามที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการเขียนแผนแม่บทนี้ขึ้น
 +
 +</columns>
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
Line 67: Line 82:
 <columns 80%>  <columns 80%> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:cyber01.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:cyber01.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 82: Line 97:
 <columns 80%>  <columns 80%> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:praputthametta.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:praputthametta.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 95: Line 110:
  
 <columns 80%>  <columns 80%> 
-{{:library:services:new_books:must_read:อ่านเขียนอย่างไร01.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:อ่านเขียนอย่างไร01.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 112: Line 127:
 <columns 80%>  <columns 80%> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:siridol.jpg?100|นวราชมงคล สิริดล ตามรอยพระบาท}}  \\ +{{:library:services:new_books:must_read:siridol.jpg?101|นวราชมงคล สิริดล ตามรอยพระบาท}}  \\ 
-{{:library:services:new_books:must_read:siriraj.jpg?100|นวราชมงคล สิริราษฎร์ เขษมสมัย}} \\ +{{:library:services:new_books:must_read:siriraj.jpg?101|นวราชมงคล สิริราษฎร์ เขษมสมัย}} \\ 
-{{:library:services:new_books:must_read:navarajmongkol.jpg?100|นวราชมงคล สิริไทย ทิพศิลป์}}  +{{:library:services:new_books:must_read:navarajmongkol.jpg?101|นวราชมงคล สิริไทย ทิพศิลป์}}  
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 134: Line 149:
 <columns 80%>  <columns 80%> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:saisumpan2pandin.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:saisumpan2pandin.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 150: Line 165:
  
 <columns> <columns>
-{{:library:services:new_books:must_read:ภาคกลาง01.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:ภาคกลาง01.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 190: Line 205:
 <columns>  <columns> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:ททท3.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:ททท3.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 207: Line 222:
 <columns>  <columns> 
  
-{{:library:services:new_books:must_read:ญาณสังวรธรรม.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:ญาณสังวรธรรม.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 222: Line 237:
  
 <columns>  <columns> 
-{{:library:services:new_books:must_read:ชีวิตติดปัญญา.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:ชีวิตติดปัญญา.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 241: Line 256:
  
 <columns>  <columns> 
-{{:library:services:new_books:must_read:hornbill.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:hornbill.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>
Line 260: Line 275:
  
 <columns>  <columns> 
-{{:library:services:new_books:must_read:bkkmap.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:bkkmap.jpg?151|}}
 <newcolumn> <newcolumn>
 \\ \\
Line 273: Line 288:
  
 <columns>  <columns> 
-{{:library:services:new_books:must_read:king_and_privycouncil.jpg?150|}}+{{:library:services:new_books:must_read:king_and_privycouncil.jpg?151|}}
  
 <newcolumn> <newcolumn>