Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

library:services:new_books:must_read [2020/02/05 09:56]
juthatip [April 2016]
library:services:new_books:must_read [2020/03/13 04:49] (current)
bencharats [2019]
Line 3: Line 3:
 **ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกสิ่งพิมพ์อภินันทนาการที่มีคุณค่าทางเนื่้อหา\\  โดยจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์การเรียนรู้ **ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกสิ่งพิมพ์อภินันทนาการที่มีคุณค่าทางเนื่้อหา\\  โดยจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์การเรียนรู้
 และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note> และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note>
 +
 +===== 2020 =====
 +
 +==== March 2020 ====
 +
 +=== รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน (พ.ศ. 2563 – 2568)” ===
 +
 +<columns>
 +[{{:library:services:new_books:must_read:1.jpg?150|}}]
 +
 +<newcolumn>
 +\\
 +  * รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน พ.ศ. 2563 – 2568)” โดยศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนบริบทมาตรฐานการวิจัยในคนทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน พบว่าประเด็นปัญหาที่ทำงานวิจัยในคนของประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐาน มีสาเหตุที่สำคัญจาก \\ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิจัยในคน (สถาบันผู้สนับสนุนทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้วิจัย อาสาสมัคร รวมถึงผู้กำกับและตรวจสอบการวิจัย) บางส่วนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ไม่มีข้อกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยในคนที่ได้มาตรฐาน ตามบริบทของความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัยในคน \\ 2) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อกำกับการวิจัยในคน \\ \\ ทั้งนี้รายงานฉบับนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สืบค้นได้ ข้อมูลจึงได้มาจากการบอกเล่า ถอดความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ริเริ่มมาตรฐานการวิจัยในประเทศมา แต่ก็เป็นความพยายามที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการเขียนแผนแม่บทนี้ขึ้น
 +
 +</columns>
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====