Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

library:services:new_books:must_read [2020/03/13 04:32]
bencharats [2018]
library:services:new_books:must_read [2020/03/13 04:49] (current)
bencharats [2019]
Line 4: Line 4:
 และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note> และริเริ่มการจัดทำหน้า Must read หนังสือน่าอ่าน พร้อมจัดทำบรรณนิทัศน์\\  เพื่อสร้างตระหนักในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมไทย** </note>
  
-===== 2019 =====+===== 2020 ===== 
 + 
 +==== March 2020 ==== 
 + 
 +=== รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน (พ.ศ. 2563 – 2568)” === 
 + 
 +<columns> 
 +[{{:library:services:new_books:must_read:1.jpg?150|}}] 
 + 
 +<newcolumn> 
 +\\ 
 +  * รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการแผนแม่บทมาตรฐานการิจัยในคน พ.ศ. 2563 – 2568)” โดยศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนบริบทมาตรฐานการวิจัยในคนทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน พบว่าประเด็นปัญหาที่ทำงานวิจัยในคนของประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐาน มีสาเหตุที่สำคัญจาก \\ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิจัยในคน (สถาบันผู้สนับสนุนทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้วิจัย อาสาสมัคร รวมถึงผู้กำกับและตรวจสอบการวิจัย) บางส่วนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ไม่มีข้อกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยในคนที่ได้มาตรฐาน ตามบริบทของความเสี่ยงในการดำเนินการวิจัยในคน \\ 2) ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อกำกับการวิจัยในคน \\ \\ ทั้งนี้รายงานฉบับนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่สืบค้นได้ ข้อมูลจึงได้มาจากการบอกเล่า ถอดความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ริเริ่มมาตรฐานการวิจัยในประเทศมา แต่ก็เป็นความพยายามที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการเขียนแผนแม่บทนี้ขึ้น 
 + 
 +</columns>
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====