October 2011

พระมหาชนก = The story of Mahajanaka

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Call no. BQ1470.M3594 ช512 2552

พระราชนิพนธ์ที่เป็นของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชวโรกาสกาญจนาภิเษกในปี พ.ศ.2539 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นเครื่องเตือนสติคนไทยให้มีความวิริยะอุตสาหะ ตื่นจากการหลงใหลและมัวเมาในสิ่งที่บั่นทอนชีวิต ให้หันกลับมามีสติ ขยันหมั่นเพียร เพื่อความสุขและความสำเร็จในหน้าที่การงาน หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นพระวิริยะบารมี ซึ่งเป็นแบบอย่างของความเพียรพยายามที่ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และสะท้อนถึงความกล้าหาญในการกระทำสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม เพื่อความผาสุกของราษฎร และผลประโยชน์ของส่วนรวม

พระองค์ท่านทรงปรับปรุงอรรถกถาให้กระชับ เข้าใจง่ายและมีจินตนาการสร้างสรรค์ ให้ผู้อ่านเกิดความรื่นรมย์ พร้อมกับการเข้าถึงธรรมะ อันเป็นหลักสำคัญของหนังสือ ทรงให้มีการจัดหน้าแบบหนังสือเทพนิยาย และให้มีภาพเขียนประกอบที่งดงามทุกหน้าด้วยฝีมือของศิลปินระดับชาติ และบรรยายภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เรื่องทองแดง = The story of thongdaeng

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Call no. SF427 ภ671ร 2546

“พระราชนิพนธ์เล่มใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา ความแสนรู้เฉลียวฉลาด และรู้ภาษาของ “ทองแดง” สุนัขตัวโปรดของพระองค์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ในพระราชนิพนธ์ 2 ภาษาเล่มนี้ทรงเล่าตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ “แม่แดง” ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้องของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเสมอเหมือน นอกจากนี้ ยังทรงเล่าถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ การรู้จักสอนลูกๆ ของตัวเอง ความมีมารยาทเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ และความสามารถพิเศษของทองแดง ทุกเรื่องทรงยกตัวอย่างและมีภาพให้เห็นอย่างชัดเจน ภาพประกอบสี่สีทั้งหมดในเล่มร่วมหนึ่งร้อยภาพ ล้วนเป็นภาพที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เป็นภาพที่น่าประทับใจทั้งสิ้น ”ความในใจของข้าพเจ้าCall no. DS578.32 .C84 ค181 2554

“เกิดเป็นเจ้า ต้องรับใช้ประชาชน”
ประโยคสั้นๆ ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมาโดยตลอด

ความในใจของข้าพเจ้า เป็นหนังสือที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้นำบทสัมภาษณ์จากรายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วทั้งสามตอนทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และสิ่งที่ถือเป็นความพิเศษ และเป็นบุญตายิ่งคือภาพพระฉายาลักษณ์ แห่งประวัติศาสตร์ทั้ง ๘ ภาพ ที่ได้พระราชทานให้พิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้