ตุลาคม 2555 (Thai books 2 Books)

1) ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : Guide for the Care and Use of Laboratory Animals

สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน, ผู้แปล

guide_for_the_care_and_use_of_laboratory_animals.jpg

Call no. SF406 ข286 2554

Book Description

  • ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 นี้ ถูกจัดเป็นห้าบท และมีสี่ภาคผนวก
  1. บทที่ 1 แสดงเป้าหมายและผู้อ่านที่ข้อแนะนำ
  2. บทที่ 2 เน้นเรื่องภาพรวมโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์
  3. บทที่ 3 เน้นเรื่องตัวสัตว์และที่ไม่เหมือนฉบับปรับปรุงครั้งที่แล้วคือการระบุหัวข้อเรื่องสัตว์บกและสัตว์น้ำแยกจากกัน
  4. บทที่ 4 อภิปรายการให้ดูแลทางการสัตวแพทย์และความรับผิดชอบของสัตว์แพทย์ผู้รับผิดชอบ
  5. บทที่ 5 อภิปรายหัวข้อกายภาพของสถานที่ต่างๆ


  • This is a translation of Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Committee for the Updates of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Institute of Laboratory Animal Research, Division on Earth and Life Science, Nation Research Council of the National Academies © 2011 National Academy of Science. First published in English by the National Academies Press. All rights reserved.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals provides a framework for the judgments required in the management of animal facilities. This updated and expanded resource of proven value will be important to scientists and researchers, veterinarians, animal care personnel, facilities managers, institutional administrators, policy makers involved in research issues, and animal welfare advocates.


2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง : Occupational health and safety in the care and use of research animals

สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน, ผู้แปล

occupational_health_and_safety_in_the_care_and_use_of_research_animals.jpg

Call no. RC965.A6 อ616 2540

Book Description

  • หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ทดลอง แต่มีข้อแนะนำเรื่องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์อยู่เพียงเล็กน้อย หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเสริมและเป็นมิตรกับหนังสือข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ระบุหลักเกณฑ์เพื่อการสร้างโปรแกรมความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และอภิปรายความรับผิดชอบของผู้บริหารสถาบัน ผู้จัดการ และพนักงานเพื่อความสำเร็จของโปรแกรม หนังสือให้รายละเอียดเรื่อง ภัยทางกายภาพและเคมี สารก่อภูมิแพ้ และโรคสัตว์สู่คน รวมทั้งภัยจากการทดลองต่างๆ ที่จะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับห้องปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง และหนังสือเล่มนี้เสนอข้อแนะนำต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ โดยการใช้วิธีการบริหารงานต่างๆ การออกแบบสถานที่ การควบคุมทางวิศวกรรม และการประเมินผลเป็นระยะๆ หนังสือเน้นความสำคัญที่ตัวผู้ปฏิบัติงานพร้อมอภิปรายวิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียด การใช้ชุดเพื่อป้องกันร่างกาย และการพัฒนาแผนตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน คู่มือฉบับนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร นักวิจัย และพนักงานในสถานที่วิจัยสัตว์ทดลอง สวนสัตว์ สถานสงเคราะห์สัตว์ และอาคารเกี่ยวกับการสัตวแพทย์


  • This is a translation of Occupational Health and Safety in the Care and Use of Research Animals, Committee ob Occupational Health in Research Animal Facilities, Institute of Laboratory Animal Resources, Commission on Life Science, Nation Research Council © 1997 National Academy of Sciences. First published in English by the National Academies Press. All rights reserved.

Useful as a companion to “Guide For the Care and Use of Laboratory Animals”, this book identifies principles for building a program, and discusses the accountability of institutional leaders, managers, and employees for a program's success. It also provides a description of risks - physical and chemical hazards, allergens and zoonoses, and more