This is an old revision of the document!


CGI Reading List

This column provides a list of books on special topics such as government policy, and general knowledge
as references which CGI staff can use in strategic and policy planning.

This list appears on CGI main page.

ลำดับที่ 2/2559 (พฤษภาคม 2559)

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 4 ภาค
เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ การแสดงและการละเล่น
การปกครองและสังคม สถานที่สำคัญ อาชีพ ความเชื่อและประเพณี บุคคลสำคัญ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการชั่งตวงวัด และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ฯได้จัดทำสำเนาหน้าสารบัญเพื่อให้สะดวกในการเลือกหาและอ่านเรื่องที่น่าสนใจภายในเล่ม กรุณาสอบถามและติดตามอ่านเรื่องที่สนใจได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

 • สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เป็นแหล่งรวม “รีตบ้านรอยเมือง” หรือภูมิปัญญาในภูมิภาควัฒนธรรมล้านนา หรือเป็นงานประมวลข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชนในขอบเขตวัฒนธรรมล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ปรากฏทั้งในหมู่บ้านและในเมือง อีกทั้งยังได้สืบทอดสร้างเสริมกันสืบมา ทั้งที่ปรากฏเป็นรูปแบบให้มองเห็นและรูปแบบที่เชื่อถือหรือแสดงออกร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมหรือพฤติกรรมของคนในเขตดังกล่าว ตลอดไปถึงทรัพยากรบุคคลและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากเขตภูมิภาควัฒนธรรมนี้ โดยเน้นที่กลุ่มชนซึ่งพูดภาษาล้านนาและกลุ่มชนที่อยู่ในขอบข่ายของอาณาจักรล้านนามาแต่โบราณ และนอกเหนือจากที่จะกล่าวถึงวัฒนธรรมของคนเผ่าไทยวนแล้ว ยังจะเชื่อมโยงไปถึงชนในกลุ่มไทลื้อ ไทเขิน และไทใหญ่ ตลอดจนชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้อง หากจะกล่าวในแง่ภูมิศาสตร์ปัจจุบันแล้ว งานในสารานุกรมฯนี้ จะเป็นประมวลความรู้ที่ครอบคลุมพิ้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ แม่ฮาองสอน ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ และบริเวณชายขอบประเทศไทยทางภาคเหนือซึ่งเชื่อมต่อเขตเชียงตุง เชียงรุ่ง และหลวงพระบาง

  ในการอธิบายรายละเอียดแต่ละเรื่องของสารานุกรมนี้ จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร แต่วิธีการนำเสนอจะเป็นแบบนำความจากข้างในไปสู่ข้างนอก คือนำเรื่องในท้องถิ่นออกมาอธิบายตามที่ปรากฏในความเข้าใจแบบล้านนา หัวเรื่องที่จะต้องอธิบายนั้นเป็นชื่อเรื่องหรือเรื่องในท้องถิ่นที่เป็นศัพท์ของถิ่นเหนือ

  • สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (2542) จำนวน 15 เล่ม
   • เล่ม 3 คำ - เจ้า
   • เล่ม 4 เจ้าขันทั้งห้า - ดอยหลวง, กิ่งอำเภอ
   • เล่ม 5 ดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติ - ทองดี โพธิยอง, นาง
   • เล่ม 6 ทองแสนขัน, อำเภอ - น้ำพริกอี่เก๋
   • เล่ม 7 น้ำพุร้อน - ปางมะผ้า, อำเภอ
   • เล่ม 8 ปางหมู,วัด - พระธาตุ
   • เล่ม 9 พระธาตุขวยปู, วัด - ไฟไหม้, หวาน
   • เล่ม 10 ภักดีราชกิจ, พระยา - ยอย
   • เล่ม 11 ยักขินี - ลี้, อำเภอ
   • เล่ม 12 ลี้ - ส่งชน
   • เล่ม 13 ส่งแถน - สุวัณณจักกวัตติราช
   • เล่ม 14 สุวัณณะจักก่าตำ - เหตุหื้อวินาสฉิบหาย
   • เล่ม 15 เหตุหื้อเสียยส - แฮริส, ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม

  • สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบับเพิ่มเติม) (2554) จำนวน 3 เล่ม
   • เล่ม 1 กกฝ้ายลาย - ตำนานเชียงแสน/พื้นเมืองเชียงแสน/ตำนานเมืองเชียงแสน (ขึนทึงและขุนเจือง)
   • เล่ม 2 ตำนานดอยเกิ้ง - ภิกขุณี
   • เล่ม 3 ม้ง - ฮม้ง (แม้ว) - ฮายดอก/ฮายลาย

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง


ลำดับที่ 1/2558 (พฤศจิกายน 2558)

รายชื่อเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)

เอกสารเผยแพร่นี้ เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษาประกอบการทำแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ5ปี (2560-2564)

1. วิจัยไทยเพื่ออนาคต (Thai research: A Vision of Futurity)

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=SJ2HcQbG94M%3d&tabid=427&mid=1083

2. ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับการเป็นสังคมสูงวัยไปด้วยกันได้อย่างไร

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
จัดโดย สภากาชาดไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=c6%2fF%2fWRSi9w%3d&tabid=427&mid=1083

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.15-15.45 น. ณ ห้อง BIOTEC Auditorium ชั้น 1 อาคาร BIOTEC
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=icP4WV9slQs%3d&tabid=427&mid=1083

4. การกำหนดนโยบายเพื่อการนำ วทน. ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บรรยายหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ 2557
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Executive Junction โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กทม.
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=HMualRkTUDM%3d&tabid=427&mid=1083

5. The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction “How Disaster Risk Reduction Investment Account for Development”

By Arkhom Termpittayapaisith
Secretary-General
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
Tuesday 24thJune, 2014, 12.30-14.00 p.m.
CentaraGrand at Central World, Bangkok, Thailand
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=Ya2%2fGPC3KGc%3d&tabid=427&mid=1083

6. เอกสารบรรยาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.40-10.40 น.
ณ โรงแรมศรีลาดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=isSUxnGPf%2b0%3d&tabid=427&mid=1083

7. The Next Generation of Thai Industry

By Mr. Arkhom Termpittayapaisith
Secretary General
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
December 2013, Thailand
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=8vdUgu%2fmh6k%3d&tabid=427&mid=1083

8. จากนโยบายสู่การปฏิบัติ และก้าวย่างของการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากปี 2551-2556

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
การสัมมนาวิชาการประจำปี 2556
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Leadership in Eco Industrial Town Development: ความเป็นผู้นาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.30 น.
ณ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=g6xnKJM%2fQn8%3d&tabid=427&mid=1083

9. อุตสาหกรรมยุคใหม่... ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคตประเทศ งานสัมมนา The Next Generation of Thai Industry

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา10.00-12.00 น.
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=wZZCp2KbuBY%3d&tabid=427&mid=1083

10. สี่ยุทธศาสตร์หลักของการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา13.30 –16.30 น.
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
เอกสารฉบับเต็ม http://www.nesdb.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=hg7%2bqKhnBoo%3d&tabid=427&mid=1083รายการอ้างอิงเพิ่มเติม