วารสารไทย

gift.jpg

วารสารอภินันทนาการ

เริ่มจัดทำ ปี 2554
ประเภทวารสารอภินันทนาการ
วารสารอภินันทนาการภาษาไทย มี 146 ชื่อ แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. วารสารของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์
 2. วารสารของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เรียงลำดับอักษรชื่อมหาวิทยาลัย มี 78 ชื่อ
 3. วารสารของหน่วยงาน เรียงตามหมวดวิชา และเรียงลำดับอักษรชื่อวารสาร มี 68 ชื่อ
  • รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ * คือวารสารที่สืบค้นบทความวารสารไทยได้จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
  • แหล่งสืบค้นดรรชนีวารสารภาษาไทย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://index.library.tu.ac.th/#focus

วารสารบอกรับเป็นสมาชิก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2556 ปีที่ 28 ฉ.1(ม.ค.- มี.ค. 56) ,ปีที่ 28 ฉ.2 (เม.ย.- มิ.ย. 56) ,ปีที่ 28 ฉ.3 (ก.ค-ก.ย 56) ,ปีที่ 28 ฉ.4 (ต.ค.-ธ.ค. 56)

วารสารของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์

 1. CRI/ICEIT Newsletter
 2. จุลสารรายเดือน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 3. วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
CRI/ICEIT Newsletter2012 Vol.22 No.2 (Apr. 2012), Vol.22 No.1 (Jan 2012), 2011 Vol.21 No.1-2,4 (Jan., Apr.,Oct., 2011 ), 2010 Vol.20 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2010), 2009 Vol.19 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2009)
2008 Vol.18 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2008), 2007 Vol.17 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2007)
2006 Vol.16 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2006) ), 2005 Vol.15 No.1-4 (Jan., Apr., Jul., Oct., 2005)
จุลสารรายเดือน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ CRI2555 ปีที่ 3 ฉ.1-3 (ต.ค.- ธ.ค.),ปีที่ 2 ฉ.3-8 (ม.ค.- มิ.ย. 55), 2554 ปีที่ 1 ฉ.5-12 (ก.พ-ก.ย 54), 2553 ปีที่ 1 ฉ.1-4 (ต.ค. 53-ม.ค. 54)
วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ 2555 ปีที่ 1 ฉ.2 (เม.ย. 55), ปีที่ 1 ฉ.1 ฉบับปฐมฤกษ์ (ม.ค.55 )

วารสารของมหาวิทยาลัย \ วิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์2550 ปีที่ 21 ฉ.2-4 (มิ.ย.,ก.ย.,ธ.ค. 50), 2551 ปีที่ 22 ฉ.2-4 (มิ.ย.,ก.ย.,ธ.ค. 51)
* Journal of Health Research
2009 vol.23 no.1-4 (Jan.-Dec. 2009), Supplement 2009,2010 vol.24 no.1-2 (Jan.-June. 2010),
2010 vol.24 no.4 (Oct.-Dec. 2010), 2011 (vol.25 no.2 June. 2011), 2012 (vol.26 no.5 Oct. 2012), 2013 (vol.27 no.3-4 June-Au. 2013)
2014 vol.28 no.1-6 (Feb.-Dec. 2014), 2015 (vol.29 no.1-6 Feb-Dec. 2015), 2016 (vol.30 no.1-2 Feb.,Apr. 2016),

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)จันทรเกษม

*จันทรเกษมสาร2559 ปีที่ 22 ฉ.43 (ก.ค.-ธ.ค.59)2558 ปีที่ 21 ฉ.41 (ก.ค.-ธ.ค.58)2557 ปีที่ 20 ฉ.39 (ก.ค.-ธ.ค. 57)2556 ปีที่ 19 ฉ.36 (ม.ค.-มิ.ย. 56)2554 ปีที่ 17 ฉ. 32-33 (ม.ค.-มิ.ย. 54), (ก.ค.-ธ.ค. 54) 2553 ปีที่ 16 ฉ.31 (ก.ค.-ธ.ค. 53)

เชียงใหม่

Chiang Mai Journal of Science2016 : Vol.43 No.1 (Jan. 2016),No.2 (Mar. 2016),No.3 (Apr. 2016),No.4 (Jul. 2016),No.5 (Oct. 2016),No.6 (Dec. 2016) 2015 : Vol. 14 No.1 (Jan.-Apr. 2015), Vol. 42 No.4 (Oct.2015) 2014 : Vol.41 No.3 (Jul. 2014) 2013 : Vol.40 No.1-3 (Jan, Apr., Jul. 2013) 2012 : Vol. 39 No.1 (Jan. 2012)
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences2017 : Vol.16 No.1-3 (Jan.- Sept. 2016) 2016 :Vol.15 No.1-3 (Jan.-Dec. 2016) 2015 : Vol. 14 No.4 (Dec.2015) 2011 : Vol.10 No.1-2 (Jan.-June,Jul.- Dec. 2011), 2018 : Vol.17 No.1-2 (Jul. - Sep. 2018)
2018 : Vol.17 No.4 (Oct. - Dec. 2018)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)เชียงใหม่

พิฆเนศวร์สาร2554 ปีที่ 7 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.54)2553 ปีที่ 6 ฉ.2 (ก.ค.- ธ.ค. 50)

(วิทยาลัย) ดุสิตธานี

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี2556 ปีที่ 7 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค.56)2554 ปีที่ 5 (ม.ค.-ธ.ค.54)2553 ปีที่ 4 (ม.ค.- ธ.ค. 53)

(มหาวิทยาลัยทักษิณ) วารสาารปาริชาติ

วารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ2551 ปีที่ 20 ฉ.2 (ต.ค.50-มี.ค.51),2552 ปีที่ 22 ฉ.1-2 (เม.ย.-ก.ย.52),(ต.ค.52-มี.ค.53),ปีที่ 21 ฉ.2 (ต.ค.51-มี.ค.52),2553 ปีที่ 23 ฉ.1 (เม.ย.- ก.ย. 53)

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

* วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2551 ปีที่ 18 ฉ.1-2 (ม.ค.-ส.ค.51), ปีที่ 18 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 51),2552 ปีที่ 19 ฉ.1-2 (ม.ค.-ส.ค. 52)
2553 ปีที่ 20 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.53), 2554 ปีที่ 21 ฉ.1-2 (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. 54),2555 ปีที่ 22 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 55) 2556 ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย. 56)
2556 ปีที่ 23 ฉ.2-3 (พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.56), 2557 ปีที่ 24 ฉ.1-3 (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. 57),2558 ปีที่ 25 ฉ.1-3 (ม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. 57)
2559 ปีที่ 26 ฉ.1-3 (ม.ค.- ธ.ค. 59), 2560 ปีที่ 27 ฉ.1,3 (ม.ค.- เม.ย., ก.ค. - ก.ย. 60)
2561 ปีที่ 11 ฉ.3 - 4 (ต.ค. - ธ.ค. 61), 2561 ปีที่ 28 ฉ.3-4 (ก.ค. - ก.ย, ต.ค. - ธ.ค. 61)
AIJSTPME2009 Vol.2, No. 1-3 (Jan.-Sept. 2009), 2011 Vol.4, No.4 (Oct.-Dec. 2011), 2012 Vol.5, No.1-4 (Jan.-Dec. 2012)
IJAST2017 : Vol.10, No. 1-3 (Jan.-Sept. 2017), 2016 : Vol.9, No.2-4 (Apr.- Oct. 2016)

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร2550 ปีที่ 1 ฉ.1-2 (พ.ค.,ก.ย. 50), 2551 ปีที่ 2 ฉ.1-2 (มี.ค.,ก.ย. 51),2552 ปีที่ 3 ฉ.1-2 (มี.ค.,ก.ย. 52)
2554 ปีที่ 5 ฉ.1-2 (มี.ค., ก.ย. 54), 2555 ปีที่ 6 ฉ.1 (มี.ค. 56), 2556 ปีที่ 7 ฉ.2 (มี.ค. 56), 2557 ปีที่ 8 ฉ.2 (ก.ย. 57), 2558 ปีที่ 9 ฉ.1-2 (มี.ค., ก.ย.58)
สารรักษ์วัฒนธรรม2553 ปีที่ 5 ฉ.7 (ก.ค.-ธ.ค. 53), 2554 ปีที่ 6 ฉ.8 (ม.ค.-มิ.ย. 54), 2556 ปีที่ 8 ฉ.12 (ม.ค.-มิ.ย. 56)

เทคโนโลยีราชมงคลวไลยอลงกรณ์

* วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2549 ปีที่ 1 ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค. 49), 2550 ปีที่ 2 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย.50), ปีที่ 2 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.50)
2554 ปีที่ 5 ฉ.3(ก.ย.-ธ.ค.53),ปีที่ 6 ฉ.2-3 (พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. 54)2555 ปีที่ 7 ฉ.1 (ม.ค.-เม.ย. 54), 2557 ปีที่ 9 ฉ.2-3 (พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค. 57)

ธรรมศาสตร์

*วารสารทรัพยากรมนุษย์2549 ปีที่ 1 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 49), ปีที่ 2 ฉ.2 (พ.ค.-ธ.ค. 49), 2550 ปีที่ 2 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 50),
ปีที่ 3 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 51), ปีที่ 4 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 51),2552 ปีที่ 4 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 52),2553(ปีที่ 5 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 53)
ศิลปกรรมสาร2553 ปีที่ 5 ฉ.1 2553, 2556 ปีที่ 8 ฉ.1 2556, 2557 ปีที่ 9 ฉ.1 2557
วารสารธรรมศาสตร์2559 ปีที่ 35 ฉ.1-2 (ม.ค. - ส.ค. 2559) 2558 ปีที่ 34 ฉ.2-3 (พ.ค. - ธ.ค. 2558)
2561 (ปีที่ 37 ฉ.2 พ.ค. - ส.ค. 2561), (ปีที่ 37 ฉ.3 ก.ย. - ธ.ค. 2561), 2562 (ปีที่ 38 ฉ.1 ม.ค. - เม.ย. 2562)
Thammasat Review2561 ปีที่ 21 ฉ.1 (ม.ค. - มิ.ย. 2561)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)นครปฐม

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2554 ปีที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 54)

นครพนม

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2554 ปีที่ 1 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 54), ปีที่ 1 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 54), 2555 ปีที่ 2 ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค. 55), 2556 (ก.ย.-ธ.ค. 56), 2557 ปีที่ 4 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 57)
2558 ปีที่ 5 ฉ.1,3 (ม.ค.- เม.ย., ก.ย.- ธ.ค. 58), 2559 ปีที่ 6 ฉ.1-3 (ม.ค.- ธ.ค. 59), ปีที่ 7 ฉ.1-2 (ม.ค.-ส.ค. 60)
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ปีที่ 1 ฉ.2 (ก.ค.- ธ.ค. 58)
มหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561 (ปีที่ 8 ฉ. 2 พ.ค. - ส.ค. 61), (ปีที่ 8 ฉ. 3 ก.ย. - ธ.ค. 61) 2562 (ปีที่ 9 ฉ. 7 ม.ค. - เม.ย. 62)

บูรพา

* วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2549 ปีที่ 11 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 49),2550 ปีที่ 12 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 50),2551 ปีที่ 13 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 51),
ปีที่ 14 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 52),2553 ปีที่ 15 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 53),2554 ปีที่ 16 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 54)
* วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2553 ปีที่ 18 ฉ.29-30 (ม.ค.- มิ.ย., ก.ค.- ธ.ค. 53), 2556 ปีที่ 21 ฉ. 35-37 (ม.ค.-ธ.ค.56), 2558 ปีที่ 23 ฉ.41 (ม.ค.-เม.ย. 58)
* วารสารการบริหารการศึกษา2550 ปีที่ 1 ฉ.2 (เม.ย.- ก.ย.50), ปีที่ 2 ฉ.1 (ต.ค.50-มี.ค. 51)2551ปีที่ 2 ฉ.2 (เม.ย.-ก.ย. 51)2552ปีที่ 3 ฉ.2 (เม.ย.-ก.ย. 52)
ปีที่ 4 ฉ.1 (ต.ค.-มี.ค. 53), 2553ปีที่ 4 ฉ.2 (เม.ย.-ก.ย.53), 2555 ปีที่ 6 ฉ.1-2 (ต.ค. 54-มี.ค. 55, เม.ย. - ก.ย. 55)
* วารสารศึกษาศาสตร์2553 ปีที่ 21 ฉ.1 (ต.ค. 52 -ม.ค. 53), ปีที่ 21 ฉ.2 (ก.พ.-พ.ค.53) ปีที่ 21 ฉ.3 (มิ.ย.- ก.ย. 53), 2556 ปีที่ 24 ฉ.2-3 (ก.พ. - ส.ค., ก.ย. - ธ.ค. 56)

(มหาวิทยาลัย)ปทุมธานี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี2553 ปีที่ 2 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 53)

(สถาบันการจัดการ)ปัญญาภิวัฒน์

* วารสารปัญญาภิวัฒน์2553 ปีที่ 2 ฉ.1 (ก.ค.-ธ.ค. 53), 2554 ปีที่ 2 ฉ.2 (ม.ค.-มิ.ย. 54), 2555 ปีที่ 3 ฉ.2 (ม.ค.-มิ.ย. 55), 2556 ปีที่ 3 ฉ.2 (ม.ค.-มิ.ย. 56)

รังสิต

วารสารศาสตร์แห่งผู้นำ 2554 ปีที่ 2 ฉ.1 (มิ.ย.-ก.ย. 54)
รังสิตสารสนเทศ 2559 ปีที่ 22 ฉ.1-2 (ม.ค.- ธ.ค. 59)

วลัยลักษณ์

ศรีนครินทรวิโรฒ

* วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2552 ปีที่ 1 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 52), 2553 ปีที่ 2 ฉ.3-4 (ม.ค.-มิ.ย. 53),(ก.ค.-ธ.ค. 53), 2554 ปีที่ 3 ฉ.6 (ก.ค.-ธ.ค. 54), 2560 ปีที่ 9 ฉ.18 (ก.ค.-ธ.ค. 60)
ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษที่ 2)มี.ค. 54, ปีที่ 3 ฉ.5 (ม.ค.-มิ.ย. 54), 2556 ปีที่ 5 ฉ.10 ก.ค.-ธ.ค.56, 2557 ปีที่ 6 ฉ.12 (ก.ค.-ธ.ค. 57), 2558 ปีที่ 7 ฉ.13 (ม.ค. - มิ.ย. 58), 2559 ปีที่ 8 ฉ.15-16 (ม.ค. - ธ.ค. 59)
2561 (ปีที่ 10 ฉ.19 ม.ค.-มิ.ย.61), (ปีที่ 10 ฉ.20 ก.ค. - ธ.ค. 61)
* วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2553 ปีที่ 2 ฉ.4 (ก.ค.-ธ.ค. 53), 2556 ปีที่ 5 ฉ.9-10 (ม.ค. - มิ.ย. , ก.ค. - ธ.ค. 56), 2557 ปีที่ 6 ฉ.11-12 (ม.ค. - มิ.ย., ก.ค. - ธ.ค. 57), 2560 ปีที่ 9 ฉ.18(ก.ค. - ธ.ค. 60)
2561 (ปีที่ 10 ฉ.19 ม.ค.-มิ.ย.61), (ปีที่ 10 ฉ.20 ก.ค. - ธ.ค. 61)
* วารสารพฤติกรรมศาสตร์2553 ปีที่ 16 ฉ.1-2 (ม.ค.-ก.ค. 53)
*วารสารวิศวกรรมศาสตร์2553 ปีที่ 5 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 53), 2556 ปีที่ 8 ฉ.1-2 (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.- ธ.ค. 56), 2557 ปีที่ 9 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 57), 2558 ปีที่ 10 ฉ.1-2 (ม.ค.- ธ.ค. 58)
2559 ปีที่ 11 ฉ.1-2 (ม.ค.-ธ.ค. 59), 2560 ปีที่ 12 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 60)
*วารสารสังคมศาสตร์2554 ปีที่ 14(ม.ค.-ธ.ค. 54), 2557 ปีที่ 16 (ม.ค.-ธ.ค. 56)
*วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2554 ปีที่ 3 ฉ.5(ม.ค.-มิ.ย. 54),ปีที่ 3 ฉ.6(ก.ค.-ธ.ค. 54), 2556 ปีที่ 5 ฉ.10 (ก.ค.-ธ.ค. 56), 2557 ปีที่ 6 ฉ.11-12 (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค. - ธ.ค. 57)2559 ปีที่ 8 ฉ.16 (ก.ค. - ธ.ค. 59)
* วารสารวิทยาศาสตร์ มศว2559 ปีที่ 32 ฉ.1 (มิ.ย. 59) 2558 ปีที่ 31 ฉ.2 (ธ.ค. 58)

ศิลปากร

* ดำรงวิชาการ 2549 ปีที่ 5 ฉ.2(ก.ค.-ธ.ค. 49), 2550 ปีที่ 6 ฉ.1(ม.ค.-มิ.ย. 50),2551 ปีที่ 6 ฉ.2(ก.ค.-ธ.ค. 51),
2552 ปีที่ 8 ฉ.1-2(ม.ค.-ธ.ค.52),2553 ปีที่ 9 ฉ.1-2 (ม.ค.- มิ.ย.,ก.ค.- ธ.ค.53)

สงขลานครินทร์

* วารสารศิลปศาสตร์ 2553 ปีที่ 2 ฉ.2(ก.ค.-ธ.ค. 53), 2554 ปีที่ 3 ฉ.1(ม.ค.-มิ.ย. 54), 2556 ปีที่ 5 ฉ.2 (ก.ค. - ธ.ค. 56) 2557 ปีที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 57), 2558 ปีที่ 7 ฉ.1-2,

(วิทยาลัย)แสงธรรม

* วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 2554 ปีที่ 3 ฉ.1(ม.ค.-มิ.ย. 54), 2555 ปีที่ 4 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 55), 2556 ปีที่ 5 ฉ.2 (ก.ค. - ธ.ค. 56)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)สุราษฎร์ธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553 ปีที่ 2 ฉ.2(มิ.ย.- พ.ย. 53),2554 ปีที่ 3 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 54), 2556ปีที่ 5 ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 56), 2558 ปีที่ 7 ฉ.1,3 (ม.ค.-เม.ย., ก.ย.-ธ.ค. 58)
2559 ปีที่ 8 ฉ.2 - 3 (พ.ค.- ธ.ค. 59), 2561 (ปีที่ 10 ฉ.2 พ.ค.. - ส.ค. 61), 2562 (ปีที่ 11 ฉ.1 ม.ค. - เม.ย. 62)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)สุรินทร์

หอการค้าไทย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2556 ปีที่ 33 ฉ.3(ก.ค.- ก.ย. 56), 2557 ปีที่ 34 ฉ.3 (ก.ค.-ก.ย. 57) 2559 ปีที่ 36 ฉ.1 (ม.ค.- มี.ค. 59)

อุบลราชธานี

*วารสารกฏหมาย 2554 ปีที่ 4 ฉ.7-8(ม.ค.-มิ.ย.,ก.ค. - ธ.ค. 54), 2555 ปีที่ 5 ฉ.9 (ม.ค.-มิ.ย. 55)

เอเชียอาคเนย์

*วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ 2553 ปีที่ 6 ฉ.1(มิ.ย.-พ.ย. 53),


* เป็นวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์ด้ชนีการอ้างอิงวารสารไทย

วารสารของหน่วยงาน

การจัดวารสารอภินันทนาการประเภทหน่วยงาน(ตามหมวดวิชา)

 • หมวดวิชา 1 กทม./จังหวัดต่างๆ
 • หมวดวิชา 2 การแพทย์/สาธารณสุข
 • หมวดวิชา 3 การศึกษา
 • หมวดวิชา 4 วัฒนธรรม/ศิลปะ/ภาษา/ท่องเที่ยว
 • หมวดวิชา 5 รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี
 • หมวดวิชา 6 ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
 • หมวดวิชา 7 สื่อสาร/จราจร
 • หมวดวิชา 8 สำนักพระราชวัง/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • หมวดวิชา 9 อุตสาหกรรม/ก่อสร้าง/การเคหะ
 • หมวดวิชา 10 กฏหมาย/การเมือง/การปกครอง

หมวดวิชา 1 กทม./จังหวัดต่างๆ

บางกอกEconomyVol.15, 24, Vol. 18 ปีที่ 6 ฉ.3/2554
Vol.39 ปีที่ 13 ฉ.3/2561
วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง2552 (ฉบับที่ 51 พ.ย.-ธ.ค. 52)

หมวดวิชา 2 การแพทย์/สาธารณสุข

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือกปีที่ 1 ฉ.1 (ก.ย.-ธ.ค. 51),ปีที่ 2 ฉ.2 (พ.ค.-ส.ค. 52),ปีที่ 2 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค. 52),ปีที่ 3 ฉ.3(ก.ย.-ธ.ค. 53),

ปีที่ 4 ฉ.1-2 (ม.ค.-ส.ค. 54)
วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย. 56)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2562 (ปีที่ 4 ฉ.35 ก.พ. 62), (ปีที่ 4 ฉ.36 มี.ค. 62), (ปีที่ 4 ฉ.37 เม.ย. 62)
Smart Life By อย. 2561 (ปีที่ 2 ฉ.9 ก.ค. - ส.ค. 61), (ปีที่ 3 ฉ.10 ต.ค. - พ.ย. 61), 2562 (ปีที่ 3 ฉ.11 ธ.ค. - ม.ค. 62), (ปีที่ 3 ฉ.12 ก.พ. - มี.ค. 62)

หมวดวิชา 3 การศึกษา

ข่าว ส.ค.ศ.ท.สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ2553 (ฉ. 12 ม.ค.53) ,2552 (ฉ. 11 ก.ย.52)
จดหมายข่าว สกอ.
HEC Newsletter
2554 (ปีที่ 2 ฉ.52),2553 (ปีที่ 1 ฉ. 26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 )
จุลสารเยียวยาใต้2553 (ฉ.36 พ.ค.53, ฉ.37 ต.ค.53)
จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ2553 (ปีที่ 19 ฉ. 1 ม.ค.- เม.ย. 53)
วารสารการศึกษาไทย2560 (ปีที่ 14 ฉ.136-138) 2559 (ปีที่ 13 ฉ.131-135) 2556 (ปีที่ 10 ฉ.98)2555 (ปีที่ 9 ฉ.90, 94-95 เม.ย., ส.ค.-ก.ย. 55)2554 (ปีที่ 8 ฉ.81-85 ม.ย.-พ.ย. 54)
2553 (ปีที่ 7 ฉ.67-70 เม.ย.-ก.ค. 53), (ปีที่ 7 ฉ.71-75 ส.ค.-ธ.ค. 53) , (ปีที่ 8 ฉ.76-80 ม.ค.-พ.ค. 53)
2561 (ปีที่ 15 ฉ.146 ส.ค. - ก.ย. 61), (ปีที่ 15 ฉ.147 ต.ค. - พ.ย. 61)
วารสารการศึกษาไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2562 (ปีที่ 16 ฉ.148 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62), 2562 (ปีที่ 16 ฉ.149 ก.พ. - มี.ค. 62)
วารสารวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560 ปีที่ 20 ฉ.1 (ม.ค.-มี.ค. 60)2559 ปีที่ 19 ฉ.3-4 ก.ค.- ธ.ค. 59)
2555 (ปีที่ 15 ฉ.3-4 ก.ค.-ธ.ค.55)2554 (ปีที่ 14 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 54),(ปีที่ 14 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย. 54),(ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค. 54)2553 (ปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค.53),

(ปีที่ 13 ฉ.2 เม.ย.-มิ.ย.53),(ปีที่ 13 ฉ.3 ก.ค.53) ,(ปีที่ 13 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค. 53) 2552 (ปีที่ 12 ฉ.4 ต.ค.- ธ.ค.52) 2560 (ปีที่ 20 ฉ.4 ต.ค.- ธ.ค.60) 2561 (ปีที่ 21 ฉ.2 เม.ย.- มิ.ย.61)
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ 2559 (ปีที่ 22 ฉ.1 ม.ค.- พ.ค. 59) 2554 (ปีที่ 17 ฉ.1-2 พ.ค.,ธ.ค. 54)2553 (ปีที่ 16 ฉ.1-2 พ.ค.,ธ.ค.53)
อนุสารอุดมศึกษา2551 (ปีที่ 34 ฉ.364-366 ต.ค.-ธ.ค. 51)2552 (ปีที่ 35 ฉ.373 ก.ค.52- 378 ธ.ค.52),2553 (ปีที่ 36 ฉ.379 ม.ค.53),
2554(ปีที่ 37 ฉ.391-393, 401-402),(ปีที่ 38 ฉ.407,410,413)2555 (ปีที่ 38 ฉ.414 ธ.ค. 55)2556 (ปีที่ 39 ฉ.415 ม.ค.56)2559 (ปีที่ 42 ฉ.457, 459 ก.ค., ก.ย.)
วิทยาจารย์2555 (ปีที่ 111 ฉ.9-10 ก.ค.-ส.ค.55)

หมวดวิชา 4 วัฒนธรรม/ศิลปะ/ภาษา/ท่องเที่ยว

Sawasdee Magazine2009 (Apr-May 2009), 2010 (Feb.,Apr., May, Jun.,Aug., Sept., Oct., Dec. 2010)

2011 (Jan., 2011)
พิพิธภัณฑสาร
Museum Newsletter
2553 (ฉ.2 ม.ค.-มี.ค. 53),(ฉ.3 ม.ย.-มิ.ย. 53),(ฉ.4 ก.ค.-ก.ย. 53),
สารมิตรภาพไทย-ลาว2553 ปีที่ 17 ฉ.3-4 (ก.ค.-ก.ย.,ต.ค.- ธ.ค. 53), 2554 ปีที่ 18 ฉ.1-2 (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย. 54)

หมวดวิชา 5 รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี

สลค.สาร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2553 (ปีที่ 18 ฉ.8 - 9 , ส.ค.- ก.ย. 53),2554 (ปีที่ 19 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.54), (ปีที่ 20 ฉ.1 ,ม.ค.-มี.ค.55)
2561 (ปีที่ 26 ฉ.3 ก.ย. - ธ.ค. 61), 2562 (ปีที่ 27 ฉ.1 ม.ค. - เม.ย. 62)
สารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2553 (ปีที่ 5 ฉ.87 - 92 , ม.ค.- มิ.ย. 53) 2552 (ปีที่ 5 ฉ.84 - 86 , ก.ย.- ธ.ค. 52)
สารวุฒิสภา 2553 (ปีที่ 18 ฉ.7 - 10 , ก.ค.- ต.ค. 53)2554 (ปีที่ 19 ฉ.8 - 12 , ส.ค.- ธ.ค. 54)2555(ปีที่ 20 ฉ.1-2,4-5 ม.ค.-ก.พ., เม.ย.-พ.ค. 55),(ปีที่ 20 ฉ.6-10 มิ.ย.-ต.ค. 55)
2556(ปีที่ 21 ฉ.6,8-9 มิ.ย.,ส.ค.-ก.ย.56)

หมวดวิชา 6 ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2552 (ฉ.3 เม.ย.-มิ.ย. 52, ปีที่ 6 ต.ค.-ธ.ค. 52), (2553 ปีที่ 6 ฉ.2 ม.ค.-มี.ค. 53, ปีที่ 6 ฉ.3 เม.ย.-มิ.ย. 53,)
จุลสารรักษ์ต้นน้ำ2552 (ปีที่ 1 ประจำเดือน พ.ค., ส.ค. 52)
สวจ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช2553 (ปีที่ 2 ฉ.5 ส.ค.-ก.ย. 53)
วารสารรักษ์ ทช.2559 (ปีที่ 13 ฉ.51 ก.ค.- ก.ย. 59) 2554 (ปีที่ 8 ฉ.29-31 ม.ค.- ก.ย. 54)2553 (ปีที่ 7 ฉ.25 ม.ค.-มี.ค. 53),(ปีที่ 7 ฉ.27 ก.ค.-ก.ย. 53)
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง2554 (ปีที่ 1 ฉ.1-2 มี.ค.,ก.ย. 54)
วารสารรักษ์พลังงาน2554 (ปีที่ 9 ฉ.69-70 ส.ค.-ก.ย.54),(ปีที่ 9 ฉ.72 พ.ย. 54),(ฉบับพิเศษ ปีที่ 9 ฉ.73 ธ.ค. 54)

หมวดวิชา 7 สื่อสาร/จราจร/การขนส่ง

วารสารCATClub2010 (Issue 6-11, June-November, 2010)
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร2553 (ปีที่ 2 ฉ.4 ก.ค.-ก.ย. 53), (ปีที่ 3 ฉ.1 ต.ค.-ธ.ค. 53)
2554 (ปีที่ 3 ฉ.2 ม.ค.-มี.ค. 54),(ปีที่ 3 ฉ.4 ก.ค.-ก.ย. 54),(ปีที่ 3 ฉ.พิเศษ ต.ค.- ธ.ค. 54),2555 (ปีที่ 4 ฉ.1 ม.ค.-มี.ค. 55),(ปีที่ 4 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย.55)
2556 (ปีที่ 5 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 56), 2558 ปีที่ 7 ฉ.4 (ก.ค.-ก.ย. 58), 2559 ปีที่ 8 ฉ.4 (ต.ค.- ธ.ค 59), 2560 ปีที่ 9 ฉ.1-3 (ม.ค.- ก.ย. 60)
2561 (ปีที่ 10 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 61), (ปีที่ 10 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค. 61), 2562 (ปีที่ 11 ฉ.1 ม.ค. - มี.ค. 62), (ปีที่ 11 ฉ.2 เม.ย. - มิ.ย. 62)
วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ2552(ปีที่ 5 ฉ.5 พ.ย. 52), 2553(ปีที่ 6 ฉ.6 พ.ย. 53), 2554 (ปีที่ 7 ฉ.7 ธ.ค. 54), 2555 (ปีที่ 8 ฉ.8 พ.ย. 55)
Go Digital Thailand 2561 (ฉ.3 พ.ย. 61)

หมวดวิชา 8 สำนักพระราชวัง/ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์
(ชื่อเดิม จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ)
2552 (ปีที่ 23 ฉ.3 มิ.ย. - ก.ย. 52), 2553 (ปีที่ 24 ฉ.1 ต.ค. 52 - ม.ค. 53), (ปีที่ 24 ฉ.2 ก.พ. - พ.ค. 53), (ปีที่ 24 ฉ.3 มิ.ย. - ก.ย. 53)
2561 (ปีที่ 2 ฉ.3 มิ.ย. - ก.ย. 61)
วารสารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2553 (ปีที่ 18 ฉ.1-7 ม.ค.-ก.ค. 53)
นิตยสารศิลปากร 2561 (ปีที่ 61 ฉ.1 ม.ค. - ก.พ. 61), (ปีที่ 61 ฉ.6 พ.ย. - ธ.ค. 61), (ปีที่ 61 ฉ.3 พ.ค. - มิ.ย. 61), (ปีที่ 61 ฉ.5 ก.ย. - ต.ค. 61)
Thai journal of obstetrics and gynaecology 2562 (ปีที่ 20 ฉ.1-7 ม.ค.- มี.ค. 62)

หมวดวิชา 9 อุตสาหกรรม/ก่อสร้าง/การเคหะ

Asia-Pacific Housing Journal
Government Housing Bank
2010 (Vol.4, No.12-13 Jul.-Sep.,Oct-Dec. 2010),2011 (Vol.5, No.14-17 Jan.-Dec., 2011)2012 (Vol.6, No.18 Jan.-Mar. 2012)2013 (Vol.7, No.24 Jul.-Sep. 2013)
Plastic Focus
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 (ปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค.- เม.ย. 53), (ปีที่ 13 ฉ.2 พ.ค. - ส.ค. 53),2555,(ปีที่ 15 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย.55)2556 (ปีที่ 16 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย. 56),(ปีที่ 16 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค. 56)
2559 (ปีที่ 19 ฉ.2 พ.ค.- ส.ค. 59), 2560 (ปีที่ 20 ฉ.2 พ.ค.- ส.ค. 60)
Petromat today
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
(ปีที่ 7 ฉ.2 ), (ปีที่ 7 ฉ.3 )

หมวดวิชา 10 กฏหมาย/การเมือง/การปกครอง/สังคมศาสตร์

วารสารกฏหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2548 (ปีที่ 21 ฉ.3 48)
กองทัพไทย 2553 (ปีที่ 48 ฉ.4 ก.ค.-ก.ย. 53)
วารสารวิชาการ งานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก 2553 (ปีที่ 1 ฉ.1 ก.ย. 53)