สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ประจำสถาบัน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่งตั้งคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รวม 6 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CAT) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

จากนั้น เวลา 15.00 น. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีต่อคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

Chulabhron Graduate Institute joins in the extension of congratulations to its permanent academic faculty members who have achieved new academic ranks

On Tuesday 25 February 2020, at 9:00 AM, Chulabhron Royal Academy, by Professor Dr. Nithi Mahanond, Secretary General of Chulabhorn Royal Academy acting on its behalf, held a ceremony to make Chulabhorn Royal Academy Council announcement appointing six permanent academic faculty members of Chulabhorn Graduate Institute to academic ranks at the auditorium of the Chulabhron Royal Academy Administration Building at (CAT Telecom) with Assistant Professor Dr. Nimnual Srichad, Chulabhorn Royal Academy Deputy-Secretary General for Educational Affairs, and Associate Professor Dr. Thanuttkhul Mongkolaussavarat, Assistant Rector of Chulabhorn Graduate Institute, joining the congratulatory function.

Then, at 3:00 PM, Chulabhorn Graduate Institute organized activities to congratulate seven Chulabhorn Graduate Institute’s permanent academic staff members on their appointment to academic ranks at the Chulabhorn Graduate Institute Learning Center. Presiding over this function, Professor Emeritus Dr. Somsak Ruchirawat, Rector of Chulabhorn Graduate Institute, extended his congratulations to the academic faculty members who had been appointed to academic ranks, with other members of the administrative staff joining the congratulatory event, including Associate Professor Dr. Piniti Rattananukul, Chulabhorn Graduate Institute Vice- Rector, Associate Professor Dr. Jutamaad Satayavivad, Program Director of the Environmental Toxicology Program, Professor Emeritus Dr. Piyarat Govitrapong, Program Dirctor of the Applied Biological Sciences Program, Professor Emeritus Dr. M.R. Jisnuson Svasti, Director of the Chemical Biology Research Laboratory, Chulabhorn Research Institute, and permanent faculty member of the Applied Biological Sciences program, as well as other honored guests.

Chulabhorn Graduate Institute wishes to hereby extend deep congratulations to all the academic faculty members for their achievements.

CALENDAR
February 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29