สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบัน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา จุลชีววิทยา (รหัส ๒๑๐๒) ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. อาจารย์ ดร.มยุรี เฟื่องทอง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา จุลชีววิทยา (รหัส ๒๑๐๒) ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
๓. อาจารย์ ดร.รจนา สุขชวลิต อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา ชีววิทยาโมเลกุล (รหัส ๒๑๐๓) ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๔. อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ชีววิทยาโมเลกุล (รหัส ๒๑๐๓) ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ทั้ง ๔ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

Academic promotion of faculty members at Chulabhorn Graduate Institute

Chulabhorn Graduate Institute would like to announce the academic promotion of 4 lecturers:

1. Paiboon Vattanaviboon, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of microbiology (Code 2102) as per the resolution of the Chulabhorn Royal Academy Council at the meeting of 4/2020 on April 10, 2020.
2. Mayuree Fuangthong, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of microbiology (Code 2102)as per the resolution of the Chulabhorn Royal Academy Council at the meeting of 4/2020 on April 10, 2020.
3. Rojana Sukchawalit, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Associate Professor in the field of molecular biology (Code 2103) as per the resolution of the Chulabhorn Royal Academy Council at the meeting of 5/2020 on May 8, 2020.
4. Pattarawut Sopha, Ph.D. Lecturer in Applied Biological Sciences Program (ABS) was appointed to Assistant Professor in the field of molecular biology (Code 2103) as per the resolution of the Chulabhorn Royal Academy Council at the meeting of 4/2020 on April 10, 2020.

Chulabhorn Graduate Institute therefore, would like to congratulate all 4 lecturers on their recent promotion.

CALENDAR
May 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31