Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:activities:2020_activities [2020/07/01 06:15]
nusara
news:activities:2020_activities [2020/07/01 06:19] (current)
nusara
Line 2: Line 2:
 |<100%| 15% 85%  >|  |<100%| 15% 85%  >| 
 ^  Date  ^  Event   ^ ^  Date  ^  Event   ^
 +|  1 July 2020  |[[news/activities/2020_activities/2020_07_1 | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันที่ได้รับประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ]]|
 |  16 June 2020  |[[news/activities/2020_activities/2020_06_16 | ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ลงนามถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ]]| |  16 June 2020  |[[news/activities/2020_activities/2020_06_16 | ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ลงนามถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ]]|
 |  22 May 2020  |[[news/activities/2020_activities/2020_05_22 | ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ]]| |  22 May 2020  |[[news/activities/2020_activities/2020_05_22 | ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ]]|