การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรที่เปิดสอน

เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50


ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่อไปนี้

 • Sciences: Chemistry, Biology, Biological Sciences, Biochemistry, Biotechnology, Genetics,Microbiology, Molecular Biology, and Environmental Sciences
 • Medical Sciences: Medicine, Medical Technology, and Nursing
 • Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 • สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript ภาษาอังกฤษ)
 4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter)ตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ อย่างน้อย 2 ฉบับ
 5. ความมุ่งหมายในการศึกษา (Statement of Purpose) 1 ฉบับ
 6. ใบแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษา (Application for Financial Support)ตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ
 7. โครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ (ถ้ามี)
 8. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL,IELTS หรือ CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)
 9. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาทุกฉบับเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือตนเอง

ระยะเวลาการได้รับทุนการศึกษา

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสถาบันฯ มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ โดยผู้ที่ได้รับทุุนการศึกษาจะมีระยะเวลาการรับทุน ดังนี้

 • ระดับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี
 • ระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี
 • ระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี

การสมัครเข้าศึกษา

ส่งอีเมลมาได้ที่ [email protected]

Download เอกสารการสมัคร

 • Application
 • Letter of Recommendation
 • Financial Support


หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2554-1900 ต่อ 2144,2128

กำหนดการสมัครเข้าศึกษา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 25 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2556
สอบสัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2556
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าศึกษา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556


CALENDAR
September 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30