ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2015_06_18_tha_apply_1_58.pdf

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.1 นักวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชายหรือหญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบริหารการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในด้านบริหารจัดการสำนักงาน การจัดเตรียม จัดเก็บ และควบคุมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับวิทยากรรับเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ อาจารย์และนักศึกษา การประสานทั่วไปภายในสถาบันฯ หรือกับองค์กรภายนอก
 • สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรผู้สอน การจัดเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รวมทั้งจัดการวัดผล ทดสอบและประเมินผลการศึกษา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet, E-mail และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงาน


ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการสำนักงาน การจัดเตรียม จัดเก็บ และควบคุมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับวิทยากรรับเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ อาจารย์และนักศึกษา การประสานทั่วไปภายในสถาบันฯ หรือกับองค์กรภายนอก
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรผู้สอน การจัดเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รวมทั้งจัดการวัดผล ทดสอบและประเมินผลการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.อัตราเงินเดือน

 • วุฒิ ปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,750.-บาท
 • วุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,500.-บาท
 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด (อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว)

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และประกาศ กบส. (ฉบับที่ 01/2557)

5.เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชั้น M
 • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ application_form.pdf และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.การดำเนินการคัดเลือก

 • ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุจ้าง
 • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
(1) การรับสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น.ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เว้นวันหยุดราชการ
-สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2558
(2) การสอบสัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
จะประกาศให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์สถาบัน

จะประกาศให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์สถาบัน

9. สอบถามรายละเอียด

 • โทรสอบถามได้ที่งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112, 2121 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected]
 • ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356
CALENDAR
September 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30