ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 อัตรา นั้น สถาบันฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดส่วนส่งเสริมวิชาการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) จำนวน 11 ราย

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวสุพัตรา เนินพลับ
2 นายกชชนันธิภาคย์ ชูเจริญ
3 นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม
4 นางสาวณิชารีย์ ชอบงาม
5 นางสาวกฤตยา เฟื่องวรวงศ์
6 นางสาวฐิติภา บุญยืน
7 นายภัคพงษ์ ภักดีพิพัฒน์
8 นางสาวสมพร สายแวว
9 นางสาวสิรินัดดา ร่วมพร
10 นายณัฐเสฐ คมวงศ์วิวัฒน์
11 นางสาวชรัณยา เชรษฐศิริ


2.2 ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดส่วนบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

เนื่องจากยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สถาบันจึงขอขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางเว็บไซท์ของสถาบันต่อไป


กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ
วันที่
รายงานตัว
เวลาสอบ/สถานที่สอบ
1. นักวิชาการ
10 ก.พ. 58
09.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักวิชาการ ชั้น 9 โซน A อาคารชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2. ช่างเทคนิค
-
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

การตอบยืนยันเข้าสอบ และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้โทรแจ้งตอบยืนยันเข้าสอบได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112,2121
    ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
  • ผู้สมัครโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในระหว่างการรายงานตัวเข้ารับการสอบด้วย
  • รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2558


แผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และแผนที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


แผนที่

CALENDAR
October 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31