ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมในเบื้องต้น จำนวน 6 อัตรา และขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา) จำนวน 5 ราย

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายชำนาญ สุขศรีนาค
2 นายศุภชัย นิ่มนวล
3 นางกรรณิกา สุวรรณา
4 นางสาวนภาพร พลวัฒน์
5 ว่าที่ร้อยโทศรัณย์ กรพชระ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา) จำนวน 6 ราย

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายธรรศ ทัศเจริญ
2 นายวัชระ ทิกะมล
3 นางสาวศรัญญา ธงศิลา
4 นายธีรวัฒน์ ฉากภาพ
5 นางสาวอัจฉรีย์พร สมัตถะ
6 นางสาวเกษิณี กัญชนะ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา) จำนวน 6 ราย

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวฐิติมาพร เปรมพงศ์
2 นางสาวผกายวรรณ นาคใหญ่
3 นางสาวสุรัสดา จู่มา
4 นางสาวธิดารัตน์ สายอาภรณ์
5 นางสาวประภาพร นันทวิริยนนท์
6 นางสุภัค ลาภพันธ์ุพรหม

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา) จำนวน 2 ราย

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายจตุรวิธ ดีอุดม
2 นางสาวขนิษฐา เมฆขยาย

ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) ไม่มีผู้สมัคร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ
วันที่
เวลา/สถานที่รายงานตัว
เวลา/สถานที่สอบ
1. นักทรัพยากรบุคคล
30 พ.ย. 59
09.00-09.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2. นักวิเคราะห์นโยบบายและแผน
30 พ.ย. 59
13.00-13.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13.30-16.30 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
1 ธ.ค. 59
09.00-09.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
4. นักวิชาการพัสดุ
1 ธ.ค. 59
13.00-13.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13.30-15.30 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
5. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่มีผู้สมัคร - -

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งอื่นที่ยังมิได้ลงประกาศกำหนดการสอบ ขอให้ผู้สมัครโปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

การตอบยืนยันเข้าสอบ และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้โทรแจ้งตอบยืนยันเข้าสอบได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112
    ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  • ผู้สมัครโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในระหว่างการรายงานตัวเข้ารับการสอบด้วย
  • รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

CALENDAR
May 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31