ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น
สถาบัน จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ hr.annoucement_elected_1-56.pdf

ตำแหน่ง นักวิชาการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ สำนักวิชาการ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา


ตำแหน่ง พนักงานธุรการวิทยาศาสตร์ ประสานงานสาขาวิชา สำนักวิชาการ : 1 อัตรา

ผลการสอบคัดเลือกรายนาม
อันดับ 1
สำรอง อันดับ 1
นางสาวฐิตารีย์ เป๋าแป้น
-


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับ 1 รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

CALENDAR
June 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30