This is an old revision of the document!


ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 อัตรา โดยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกไปแล้ว 2 อัตรา คือตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ นั้น

บัดนี้ สถาบันได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นทุกตำแหน่งแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม : 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนฤมล ชำสุวรรณ์
ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนบริหารงานทั่วไป : 1 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิริพร ทองแก้ว
ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

CALENDAR
June 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30