Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2016_announcements:2016_06_16_jobopportunities [2016/06/16 06:30]
nusara
news:announcements:2016_announcements:2016_06_16_jobopportunities [2016/12/23 10:41] (current)
nusara
Line 3: Line 3:
 |<100%|  noborder >| |<100%|  noborder >|
  
-|  **ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ** \\  **เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ปีการศึกษา 2558 +|  ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  \\  เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่  1  ปีการศึกษา 2556  |
-ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน**  |+
  
-ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบัน ครั้งที่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน อัตรา  โดยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกไปแล้ว 2 อัตรา คือตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ นั้น \\+ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ปีการศึกษา 2556 จำนวน อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น  \\      
 +สถาบัน จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ {{:news:announcements:2013_announcements:2013_12_02_jobopportunities4:hr.annoucement_elected_1-56.pdf|}} 
 +=====ตำแหน่ง นักวิชาการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ : 1 อัตรา===== 
 +|<40%| 40% 40% >| 
 +^ผลการสอบคัดเลือก^รายนาม^ 
 +|   อันดับ 1     \\        \\     |  ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา  \\   \\     |
  
-บัดนี้ สถาบันได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นทุกตำแหน่งแล้ว  จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้+\\ 
 +=====ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ  สำนักวิชาการ : 1 อัตรา===== 
 +|<40%| 40% 40% >| 
 +^ผลการสอบคัดเลือก^รายนาม^ 
 +|   อันดับ 1     \\        \\     |  ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา  \\    \\     |
  
-=====ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม : 1 อัตรา===== 
-**ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวนฤมล  ชำสุวรรณ์** 
 \\ \\
-ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม  2559 +=====ตำแหน่ง พนักงานธุรการวิทยาศาสตร์ ประสานงานสาขาวิชา สำนักวิชาการ : 1 อัตรา===== 
-\\ +|<40%| 40% 40% >| 
-=====ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนบริหารงานทั่วไป  1 อัตรา===== +^ผลการสอบคัดเลือก^รายนาม^ 
-**ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิริพร  ทองแก้ว** +|   อันดับ 1     \\   สำรอง อันดับ     \\     |  นางสาวฐิตารีย์  เป๋าแป้น  \\  -  \\     | 
-\\ +
-ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ สิงหาคม 2559+
 \\ \\
  
  
-ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 +ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับ 1 รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  
 +\\   
  
  
 +ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  
 +รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์  \\
 +รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  \\
 +อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์