ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ annoucement-2-ปี_58_4-position-59.doc

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายแผนและงบประมาณ ส่วนบริหารงานทั่วไป รวม 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์
 • มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานทั่วไปภายในสถาบันฯ และกับองค์กรภายนอก
 • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และการสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี


ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนหรือโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เป็นประโยชน์
 • สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสถาบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


2.2 พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา รวม 3 อัตรา ดังนี้ พนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีชีวภาพ 1 อัตรา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 1 อัตรา และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า / ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ และพิมพ์เอกสารได้ในระดับดี
 • หากมีความรู้พื้นฐานทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้


ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ – ครุภัณฑ์
 • ทำใบคำขอซื้อ ตรวจรับ และรับ-ส่งเอกสาร รวมทั้งจัดเก็บเอกสารตามระบบสารบรรณ
 • จัดเก็บสารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์ ตลอดจนดูแลจ่ายสารเคมี
 • จัดทำบันทึกข้อความ จัดการประชุมภายในหน่วยงาน เขียนรายงาน นำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานการต้อนรับผู้มาติดต่องานของสาขา รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


3.อัตราเงินเดือน

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช (ปวช.) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 12,200.- บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 14,950.- บาท
 • วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,500.- บาท
 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,750.- บาท

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนข้างต้นยังไม่รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และประกาศ ก.บ.ส. (ฉบับที่ 01/2557)

5.เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชั้น M
 • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ application_form.pdf และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.การดำเนินการคัดเลือก

 • ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
 • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
(1) การรับสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
-สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซท์สถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

9. สอบถามรายละเอียด

 • โทรสอบถามได้ที่งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112,2121 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected]
 • ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


CALENDAR
June 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30