ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำสถาบัน รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้59_anouncement_1-59_instructor_10_positions-adjust.pdf

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.1 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

 • ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวิจัย และความเชี่ยวชาญด้านต่อไปนี้ เช่น การศึกษากลไกการเกิดโรค เช่น โรคมะเร็ง การพัฒนายาเพื่อรักษาโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อ การพัฒนาตัวชี้วัดทางชีวภาพเพื่อวินิจฉัยโรคและหากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์ในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
 • มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และหากมีประสบการณ์ทำวิจัยประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • งานจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา
 • งานวิจัยอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • งานบริการวิชาการ เช่น การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม การเป็นวิทยากรบรรยายหรือให้การฝึกอบรม
 • งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการอบรมดูแลนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีในสังคม มีจิตอาสา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน


2.2 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวิจัยในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • งานจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา
 • งานวิจัยอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชากา
 • งานบริการวิชาการ เช่น การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม การเป็นวิทยากรบรรยายหรือให้การฝึกอบรม
 • งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการอบรมดูแลนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดีในสังคม มีจิตอาสา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน


3.อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000.- บาท
 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา


4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และประกาศ ก.บ.ส. (ฉบับที่ 01/2557)

5.เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชั้น M ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่application_form_new.pdf และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.การดำเนินการคัดเลือก

 • ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
 • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลการสอบคัดเลือกตามกระบวนการทดสอบของสถาบันต่อไป

9. สอบถามรายละเอียด

 • โทรสอบถามได้ที่งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112,2121 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected]
 • ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


CALENDAR
August 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31