Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2016_announcements:2016_08_01_jobopportunities [2016/08/29 09:44]
nusara
news:announcements:2016_announcements:2016_08_01_jobopportunities [2016/09/08 09:26] (current)
nusara
Line 22: Line 22:
 ===== 2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ===== ===== 2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  =====
  
-**  2.1   อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา  ** \\+**  2.1   อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ จำนวน 5 อัตรา  ** \\
 \\ \\
 คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
Line 43: Line 43:
   * งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน   * งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  \\  \\
-**  2.2  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ จำนวน 5 อัตรา   ** \\+**  2.2  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา   ** \\
 \\ \\
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง