ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

ด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.1 สำนักงานสถาบัน รวม 3 อัตรา ดังนี้

2.1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศาษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

2.1.2 วิศวกร งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวเครื่องกล วิศวกรรมอุตสหกรรม
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภคอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี


2.1.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ 1 อัตรา

คุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micosoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการตอบโต้ Email เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3.อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • ระดับปริญญาตรี 19,500.-บาท

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

      อัตราเงินเดือนดังกล่าว ยังไม่รวมประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 


4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ ของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2560

5.เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 • ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไข 1 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือใบ ส.ด. 43 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 7 ก.ค.60
 • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่application_form_new.pdf และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

7.การดำเนินการคัดเลือก

 • ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
 • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณา ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
(1) การรับสมัคร
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
-สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซท์สถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

9. สอบถามรายละเอียด

 • โทรสอบถามได้ที่งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112 / 2153 โทรสาร 0-2554-1991 หรือติดต่อได้ที่อีเมล์ nusara@cgi.ac.th / kunnika@cgi.ac.th
 • ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


CALENDAR
October 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31