Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2016_announcements:2016_11_24_jobopportunities [2016/11/25 06:33]
nusara
news:announcements:2016_announcements:2016_11_24_jobopportunities [2016/11/25 08:01] (current)
nusara
Line 3: Line 3:
 |<100%|  noborder >| |<100%|  noborder >|
  
-|  ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  \\  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  |+|  ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  \\  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  |
  
 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา นั้น  \\  ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา นั้น  \\