ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) และขยายเวลารับสมัครตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จำนวน 5 อัตรา และไม่มีผู้สมัคร 1 อัตรา ในตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิเตอร์ นั้น

การนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่ยังมิได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติมอีก 5 อัตรา และขยายเวลารับสมัคร อีก 1 อัตรา ในตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิภาพประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายเกรียงศักดิ์ บุญชู
2 นางสาวศิริวรรณ ศิริแก้ว
3 นางสาวปณิตา คล้ายจันทร์
4 นางสาวภาวิดา ชุมภูรัตน์
5 นางสาวอภาภรณ์ กรุณา
6 นางสาวพิกุลทอง แคว้งใจ
7 นายภาสกร วิเวกพรมราช
8 นางสาวปาริชาติ บุญเต็ม

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาววารุณี อนุมา
2 นางสาวนิษฐิดา อาชีพสุจริต
3 นางสาวศลิษา พิมมะสอน
4 นายสิทธิชัย ทองทา
5 นางสาวพลอยโสพิศ อุตตมไพศาล
6 นางสาวสุปรีดา แซ่ตั้ง

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวลลิตา ปัตตานี
2 นายนครรัฐ อ่องพิมาย
3 นายวชิรศักดิ์ ไทยแสง
4 นางสาวปริศนา ราวินิจ
5 นางสาวสกุณา วันเอเลาะ
6 นางพรพรรณ เต็มบุญโชติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวทิพย์สุดา จันทร์มณี
2 นายนวพล ใจเพ็ชร
3 นายยอดดอย สุขสอาด
4 นางสาวปภัสสรา แสงธนู
5 นางสาวชลมาศ วิศรุต
6 นางสาวหัสยาพร รัตนรัตน์
7 นางสาวศรารัตน์ ทานะมัย
8 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง
9 นางสาวธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล
10 นายณัฐพล พ่อค้าช้าง
11 นายพชร ฤทธิ์ธนวราพร
12 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยทองศรี
13 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรัทธาธรรมกุล
14 นายวัชรวิช อิ่มวงศ์ษา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
วันที่
เวลา/สถานที่รายงานตัว
เวลา/สถานที่สอบ
1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
15 ธ.ค. 59 (1-8)
09.00-09.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาพิษวิยาสิ่งแวดล้อม
15 ธ.ค. 59 (1-6)
13.00-13.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13.30-15.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีชีวภาพ
15 ธ.ค. 59 (1-6)
13.00-13.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
15.00-17.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
4. นักวิชาการศึกษา (ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
21 ธ.ค. 59 (1-7)
09.00-09.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
5. นักวิชาการศึกษา (ส่วนส่งเสริมวิชาการ)
22 ธ.ค. 59 (8-14) 09.00-09.30 น.
ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น M สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09.30-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งอื่นที่ยังมิได้ลงประกาศกำหนดการสอบ ขอให้ผู้สมัครโปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในโอกาสต่อไป

การตอบยืนยันเข้าสอบ และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้โทรแจ้งตอบยืนยันเข้าสอบได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112
    ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
  • ผู้สมัครโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในระหว่างการรายงานตัวเข้ารับการสอบด้วย
  • รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95,356


ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559

CALENDAR
December 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31