Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2016_announcements:2016_12_16_jobopportunities [2016/12/23 11:26]
nusara [ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี : 2 อัตรา]
news:announcements:2016_announcements:2016_12_16_jobopportunities [2016/12/23 11:31] (current)
nusara
Line 6: Line 6:
  
 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น  \\      ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 18 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นั้น  \\     
-สถาบัน จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ +สถาบัน จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้ {{:news:announcements:2016_announcements:2016_12_16_jobopportunities:anoucement_1-60-the_qualifiers.pdf|}}
 =====ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ  : 1 อัตรา===== =====ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ  : 1 อัตรา=====
 |<40%| 40% 40% >| |<40%| 40% 40% >|