ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 อัตรา นั้น สถาบันขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 โดยประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ดังมีรายนามท้ายนี้   

1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายกฤต เอนกอุดมโชค
2 นางสาวพรรณทิพย์ สุทธาเวศ
3 นางสาวดาริกา ไชยพิมพ์
4 นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
5 นางสาวอชิรญา ลิมปรัตนชัย
6 นางสาวกรกนก ทิพย์รักษ์
7 นางสาวอังสิญา เม้าสง่า
8 นางสาวญาณิฐา ดีอำมาตย์
9 นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ
10 นางสาวเมธินี บุญชะตา
11 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
12 นางสาวณัฐฏิกา ปิงขอด
13 นางสาวอาภา วงศ์จินดา

2 ตำแหน่งวิศวกร งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นายศุภชัย เชื้อประทุม
2 นายถนอม สายงาม
3 นายโชติวิทย์ คงสมบูรณ์
4 นางสาวกาญจนา เจริญธนากร
5 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจสำรวม
6 นายอมเรศ เจตน์ฐากุล
7 ว่าที่ร้อยตรีเดชาณัฐ นามสินธุ์

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวณภัสสร เกษมทรัพย์
2 นางสาวศรัญญา ชูศักดิ์
3 นายมนตรี นามวงค์
4 นางสาวธัญชรัช พากเพียร
5 นายครองธรรม เนียมศิริ
6 นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม
7 นางสาวอรุณวรรณ ชัยวิโรจน์
8 นายจักรวรรดิ แซ่โค้ว
9 นางสาวชวพร บรรณวิจิตรเลขา
10 นายณัฐกิตติ์ อุดมสุข
11 นางสาวนพรัตน์ ทรัพย์แก้ว
12 นางสาวนิศา สุขประเสริฐ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
วันที่
เวลา/สถานที่รายงานตัว
เวลา/สถานที่สอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 ส.ค. 60 (1-6)
13.00 น.
บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สอบสัมภาษณ์ : 13.30-17.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
วิศวกร
25 ส.ค. 59 (1-7)
08.45 น.
บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สอบสัมภาษณ์ : 09.00-12.00 น..
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
25 ส.ค. 60 (7-13)
13.00 น.
บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สอบสัมภาษณ์ : 13.30-17.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
31 ส.ค. 60 (1-6)
08.45 น.
บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สอบข้อเขียน : 08.45-09.00 น./สอบสัมภาษณ์ : 09.00-12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 ก.ย. 60 (7-12)
13.00 น.
บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สอบข้อเขียน : 13.10-13.30 น./สอบสัมภาษณ์ : 13.30-17.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

การตอบยืนยันเข้าสอบ และส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • ผู้สมัครที่มีชื่อให้เข้ารับการสอบ โปรดโทรแจ้งตอบยืนยันเข้าสอบได้ที่หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112,2153 ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2559
  • ผู้สมัครที่มีชื่อให้เข้ารับการสอบ หากประสงค์จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณานำส่งระหว่างการรายงานตัวในวันที่เข้ารับการสอบ
  • ตรวจสอบแผนที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ Map
  • รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ 510, ปอ.29, 29, 52, 59, 95, 356


CALENDAR
June 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30