Science Education - STEM ครั้งที่ 6

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education – STEM ครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาเยาวชน “สร้างฝันสู่นวัตกรรม” (Imagination to Innovation “I2”) เป็นการจัดฝึกอบรมแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดี มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. กำหนดการดังนี้

เวลาหัวข้อ
09.45 – 10.45 น.บรรยาย “การแพทย์กับนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคสมัยใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท นายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.00 – 12.00 น.บรรยาย “รู้เท่าทันเด็กกับกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก” โดย แพทย์หญิงเบญญาชลี เตชะแสนศิริ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การลงทะเบียน

สามารถทะเบียนออนไลน์ได้ที่คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

สื่อประชาสัมพันธ์

CALENDAR
June 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30