โครงการสัมมนาวิชาการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Environmental Pollution: Exposure assessments and health study”

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Environmental Pollution: Exposure Assessments and Health Study”

กำหนดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ

วัน เวลา เรื่อง สถานที่จัดงาน
ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 25608.45-9.00 น.ลงทะเบียนห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09:00 - 09:10 น.อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
09:10 - 09:50 น.การบรรยายในหัวข้อ “Arsenic Exposure, Biomarkers and Cancer” โดย Prof. Yu-Mei Hseuh, Ph.D., Emeritus Professor School of Public Health, Taipei Medical University, Taiwan
09:50 - 10:30 น.การบรรยายเรื่อง “ Air Quality and Health” โดย Prof. Jasmine Chao. Sc.D., Professor in School of Public Health, Taipei Medical University, Taiwan
10:30 - 10:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 11:25 น.การบรรยายเรื่อง “Pesticide Exposure and Risk in Thai Farmers” โดย รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, Ph.D. (รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
11:25 - 11:50 น.การบรรยายเรื่อง “ Geographic Information System (GIS) and Public Health Study” โดย ดร.ไกรวุฒิ กัลวิชา, Ph.D. (สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)
11:50 - 12:15 น.อภิปราย และตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุม และปิดการบรรยาย
12:15 น.ปิดการสัมมนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

การลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

กำหนดการลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ปิดรับลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xonT3x3r6GgiSkr93
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 ที่นั่ง

รายนามผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


สื่อประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน โทร.02-5541900 ext.2907 หรือ Email : narumol@cgi.ac.th

CALENDAR
August 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31