ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ) สังกัดหน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทั่วไป หรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการวางแผนการทำงาน จัดทำโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  • มีทักษะการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับภาพรวม และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  • มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น อดทน และเสียสละ
  • มีความสามารถในการจัดสวัสดิการ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการโต้ตอบอีเมลเป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การจัดฝึกอบรม รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง
  • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
  • ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
  • จัดทำแผนงานหรือโครงการ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ
  • วางแผนการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
  • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  • ให้รายละเอียดข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) สังกัดหน่วยการเงิน การคลังและนโยบาย งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการจัดการทั่วไป หรือด้านวิทยาศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ และเก็บรักษาพัสดุ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
  • มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุหรือการจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับภาพรวม และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  • มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น อดทน และเสียสละ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการโต้ตอบอีเมลเป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
  • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
  • ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
  • จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานแล้ว
  • วางแผนการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
  • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  • ให้รายละเอียดข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 2. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 3. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว


4. สิทธิและสวัสดิการ

สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560) และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2560

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
26 กันยายน 2560 - 25 ตุลาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2560
3. สอบสัมภาษณ์ 23-24 พฤศจิกายน 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2560


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2112 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nusara@cgi.ac.th หรือ surawat@cgi.ac.th
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
September 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30