ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา คือตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาเคมีชีวภาพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตราสังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตราและสังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ จำนวน 7 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิจัย
  • มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • มีความรู้และทักษะในการเรียนการสอน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและหากมีผลการทดสอบสอบ TOEIC / TOEFL หรือ IELTS โปรดนำมาแสดงในวันสมัคร


2.2 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาเคมีชีวภาพ จำนวน 3 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี เคมีชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี เภสัชเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิจัย
  • มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • มีความรู้และทักษะในการเรียนการสอน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและหากมีผลการทดสอบสอบ TOEIC / TOEFL หรือ IELTS โปรดนำมาแสดงในวันสมัคร


2.3 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา เภสัชวิทยาชีวเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวิจัย
  • มีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • มีความรู้และทักษะในการเรียนการสอน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและหากมีผลการทดสอบสอบ TOEIC / TOEFL หรือ IELTS โปรดนำมาแสดงในวันสมัคร


2.4 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ตรงกับงานบริหารที่รับผิดชอบในระดับหัวหน้างาน ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน (หรือระดับกองของส่วนราชการ) ไม่น้อยกว่า 7 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • มีมุมมองวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาของสถาบัน
  • มีศักยภาพ และมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานของศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ
  • มีความสามารถในการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการของหน่วยงานภายนอก
  • สามารถปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพและมีความเสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานสำคัญ/เร่งด่วนได้จนบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน พัฒนา ควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของส่วนส่งเสริมวิชาการ/ศูนย์วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
  • มีทักษะและความสามารถในการหาอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบัน ที่มีความสามารถเฉพาะให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการวิชาการของสถาบัน
  • มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบได้
  • มีความสามารถในการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา แนะนำช่วย แก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ ได้รับมอบหมายได้
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
  • มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสามารถประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
  • วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบัน
  • ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมากของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.5 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภคอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดความต้องการของงานด้านวิศวกรรม
  • เสนอรายงาน แนวทางในการคำนวณออกแบบ ประมาณการเบื้องต้น ในงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และมี ความจำเป็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
  • จัดทำเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อการจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ในงาน ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจรับรองวัสดุ ฝีมือและงานให้เป็นไปตามหลักวิชา ถูกต้องตามที่ระบุในข้อกำหนดและสัญญา
  • จัดให้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ให้มีความ พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
  • วางแผนประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และดูแลงานให้เป็นไป ตามแผน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานโดยจัดทำรายงานตามระยะ
  • ดำเนินมาตรการทางด้านความปลอดภัย และรายงานอุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • จัดทำรายงานการใช้พลังงานต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
  • จัดทำงบประมาณประจำปี และแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 35,000 บาท
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 27,000 บาท
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 4. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 5. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว


4. สิทธิและสวัสดิการ

สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ.2560 และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2560

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
26 มีนาคม 2561 - 4 พฤษภาคม 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 11 พฤษภาคม 2561


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) santisuk@cgi.ac.th
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
March 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31