ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตราและสังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์ในงานบริหารระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร หรือด้านการซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถควบคุมดูแลการทำงานของช่างเทคนิคได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดความต้องการของงานด้านวิศวกรรม
  • เสนอรายงานแนวทางในการคำนวณออกแบบ ประมาณการเบื้องต้นในงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และมีความจำเป็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
  • จัดทำเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อการจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจรับรองวัสดุฝีมือและงานให้เป็นไปตามหลักวิชาถูกต้องตามที่ระบุในข้อกำหนดและสัญญา
  • จัดให้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
  • วางแผนประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และดูแลงานให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานโดยจัดทำรายงานตามระยะ
  • ดำเนินมาตรการทางด้านความปลอดภัย และรายงานอุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • จัดทำรายงานการใช้พลังงานต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณการใช้ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
  • จัดทำงบประมาณประจำปี และแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การเรียนรู้

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้ด้านงานบริการสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการฐานข้อมูลวิชาการและฐานข้อมูลห้องสมุด
  • มีความรู้เรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word / Excel / Power Point โปรแกรมมัลติมีเดีย โปรแกรมจัดการข้อมูลเว็บไซต์ และโปรแกรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนกิจกรรมด้านการบริการสารสนเทศทางวิชาการ
  • สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม แนะนำ ให้ความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยให้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบัน และผู้รับบริการภายนอกเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอนและงานวิจัย
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับบริการ
  • ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตสื่อและการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน
  • ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์อภินันทนาการ และการจำหน่ายออก
  • ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,500 บาท
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(วิชาชีพ) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทั่วไป) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 4. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 5. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว


4. สิทธิและสวัสดิการ

 1. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
22 สิงหาคม 2561 - 21 กันยายน 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 3 ตุลาคม 2561


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
August 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31