ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตราสังกัดงานบริหารทั่วไป คือตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) จำนวน 1 อัตราสังกัดงานส่งเสริมวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประสานการเรียนการสอน) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยงานในลักษณะ Web Application
  • มีความรู้ ความชำนาญ PHP, MVC Framework (CodeIgniter, Laravel, etc.) , Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery
  • สามารถช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
  • มีความสามารถพัฒนา Cross-platform Mobile App จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถด้าน UX / UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ
  • ติดตาม ให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
  • ช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
  • ประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นสมควร
  • หากมีประสบการณ์ในด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสารตามระบบสารบรรณ งานประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประสานงานการต้อนรับและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีใจรักในการบริการ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • เป็นหน่วยงานกลาง รับ – ส่ง เอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับหนังสือ และพิจารณาจัดทำสำเนาส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
  • ควบคุมการส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงานภายนอก ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่งเอกสาร และควบคุมการรับ – ส่ง ไปรษณีย์
  • พิจารณาเรื่องเสนอผู้บริหาร รวมทั้งการร่างและโต้ตอบหนังสือ
  • ประมวล รวบรวม จัดเก็บและค้นหนังสือ และระเบียบต่างๆ ของสถาบันฯ
  • ออกเลขหนังสือภายนอก คำสั่ง ประกาศ และหนังสือประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์เรื่องรับ – ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ในสถาบันฯ และผู้บริหาร ตลอดจนประสานงานทั่วไปอื่นๆ
  • ดำเนินการจัดเตรียมและจัดทำระเบียบวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานส่งเสริมวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานส่งเสริมวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการประสานการเรียนการสอนและการจัดการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • รับผิดชอบงานด้านการประสานการเรียนการสอน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และวิทยากรผู้สอนรวมถึงรับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์วิทยากร และจัดทำรายงานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการศึกษา และงานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  • รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อาทิ การประสานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น
  • ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษา ประสานงานทั่วไปภายในสถาบันฯหรือประสานงานระหว่างองค์กร
  • จัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
  • จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,500 บาท
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทั่วไป) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 4. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว


4. สิทธิและสวัสดิการ

 1. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
24 ตุลาคม 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 3 ธันวาคม 2561


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) santisuk@cgi.ac.th
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
October 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31