ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562


ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตราสังกัดงานบริหารทั่วไป คือตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราและสังกัดงานส่งเสริมวิชาการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราสังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
 7. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 10. ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 11. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 12. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 13. ไม่เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม


2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม และงานบริการวิชาการแก่สังคมด้านวิทยาศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่อง STEM และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี ย
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • การดำเนินกิจกรรม และจัดทำเอกสารตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนัดหมายประชุม การเขียนโครงการเพื่อทำกิจกรรมย่อยต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดการเอกสารเบิกจ่ายของกิจกรรมในโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประเมินโครงการ
  • จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการทำงานในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
  • การจัดค่ายบริการวิชาการแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน
  • ประสานงานรวมกับหน่วยงาน ภายนอก ในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
  • ศึกษาชุมชนที่ชัดเจนในการบริการวิชาการแก่สังคม
  • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
  • ปฏิบัติงานหน้าที่ในการประสานงานต่างๆทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยงานในลักษณะ Web Application
  • มีความรู้ ความชำนาญ PHP, MVC Framework (CodeIgniter, Laravel, etc.) , Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery
  • สามารถช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
  • มีความสามารถพัฒนา Cross-platform Mobile App จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถด้าน UX / UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ
  • ติดตาม ให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
  • ช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ของสถาบันฯ
  • ประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.3 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานส่งเสริมวิชาการ

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในด้านบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดเตรียม จัดเก็บ และควบคุมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับวิทยากรรับเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษา การประสานทั่วไประหว่างหน่วยงานภายใน และกับองค์กรภายนอก
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internetและการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • งานเอกสารด้านการต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น งานร่าง ตอบและแปลหนังสือราชการ E-mail เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานเขียนสรุป วิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์ข่าว และทุนการศึกษาระหว่างประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ งานจัดทำรายงานและเตรียมการประชุมภาคภาษาอังกฤษ
  • งานข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ ศึกษารายละเอียด รวบรวม เตรียมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ รายงาน บันทึกจัดเก็บ และจัดทำเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เช่น ข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ข้อมูลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ ข้อมูล ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานระหว่างประเทศ
  • งานต้อนรับ จัดการรับรองแขกชาวต่างประเทศของสถาบัน ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่างๆตลอดจนจัดเตรียมที่ระลึกในการรองรับแขกชาวต่างประเทศ
  • ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
  • งานด้านการวางแผน โดยมีบทบาทในการให้ความคิดเห็น ร่วมวางแผนการพัฒนางานด้านการต่างประเทศของสถาบัน ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. อัตราเงินเดือน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 22,500 บาท
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 4. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว


4. สิทธิและสวัสดิการ

 1. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 2. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 2. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง


หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210


7. การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่น

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนวันที่
1. การรับสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
1.2 สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
19 กรกฎาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 16 สิงหาคม 2562


9. สอบถามรายละเอียด

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356CALENDAR
July 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31