Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2019_announcements [2019/06/06 11:38]
veeras
news:announcements:2019_announcements [2019/06/06 12:19] (current)
veeras
Line 1: Line 1:
 ====== Announcements 2019 ====== ====== Announcements 2019 ======
 +   * [[/news/announcements/2019_announcements/2019_06_06_jobopportunities| ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562]]
    * [[:news:announcements:2019_announcements:2019_05_14_acceptance|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2)]]    * [[:news:announcements:2019_announcements:2019_05_14_acceptance|ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2)]]
    * [[/restaurant|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]]    * [[/restaurant|ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]]