Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2020_announcements:2020_05_22_jobopportunities [2020/05/22 06:54]
santisuks created
news:announcements:2020_announcements:2020_05_22_jobopportunities [2020/05/22 08:34] (current)
santisuks
Line 32: Line 32:
 **  2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา** สังกัดงานบริหารทั่วไป \\  **  2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา** สังกัดงานบริหารทั่วไป \\ 
   * **คุณสมบัติ**    * **คุณสมบัติ** 
-    * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+    * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     * หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ     * หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     * มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี     * มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
Line 46: Line 46:
     * บันทึกการเบิก-จ่ายเงินของโครงการวิจัย     * บันทึกการเบิก-จ่ายเงินของโครงการวิจัย
     * จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับงานแผน งานงบประมาณ     * จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับงานแผน งานงบประมาณ
-    * ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     +    * ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 +**  2.2 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา** สังกัดงานบริหารทั่วไป \\  
 +  * **คุณสมบัติ**  
 +    * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย 
 +    * หากมีประสบการณ์ในการทำงานกฎหมายด้านการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 +    * มีความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี  
 +    * มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี 
 +    * มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ 
 +    * มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 +    * มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง 
 +  * **ลักษณะงานที่ปฏิบัติ** 
 +    * ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่างกฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและทางปฏิบัติทางกฏหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสถาบันฯ  
 +    * งานนิติกรรมสัญญา จัดทำสัญญาซื้อขาย จ้างเหมา และเช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายอาหารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ตรวจร่างและตรวจสอบเอกสารสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา  
 +    * งานให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย และทำความเห็นเกี่ยวกับสัญญาและอื่น ๆ 
 +    * ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนข้อกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนแก่พนักงานและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 +    * งานพัฒนากฎหมายของสถาบันฯ ตลอดจนการประสานการทำงานระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
 +    * ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายทรัพยสินทางปัญญา และนวัตกรรมของสถาบันฯ 
 +    * ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 \\ \\
 ===== 3. อัตราเงินเดือน ===== ===== 3. อัตราเงินเดือน =====
   - วุฒิการศึกษาระดับ**__ปริญญาตรี __**   อัตราเงินเดือน**__เริ่มต้น 18,000 บาท__**   - วุฒิการศึกษาระดับ**__ปริญญาตรี __**   อัตราเงินเดือน**__เริ่มต้น 18,000 บาท__**
 +  - วุฒิการศึกษาระดับ**__ปริญญาโท __**   อัตราเงินเดือน**__เริ่มต้น 22,500 บาท__**
   - อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา   - อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
   - อัตราเงินเดือนดังกล่าว**__ยังไม่รวมค่าประสบการณ์ __**   - อัตราเงินเดือนดังกล่าว**__ยังไม่รวมค่าประสบการณ์ __**
Line 79: Line 97:
   - **__สมัครทางไปรษณีย์__** :  ดาวน์โหลดใบสมัคร{{:news:announcements:2018_announcements:2018_10_18_jobopportunities:ใบสมัคร.pdf|ได้ที่นี่}} และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง   - **__สมัครทางไปรษณีย์__** :  ดาวน์โหลดใบสมัคร{{:news:announcements:2018_announcements:2018_10_18_jobopportunities:ใบสมัคร.pdf|ได้ที่นี่}} และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง
 \\ \\
-** งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน \\ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ \\ 906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 \\ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ \\ กรุงเทพมหานคร \\ 10210**+** งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน \\ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ \\ 906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 \\ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ \\ กรุงเทพมหานคร \\ 10210** 
 \\ \\
 \\ \\
Line 90: Line 108:
 |<75%| 55% 20% >| |<75%| 55% 20% >|
 ^ขั้นตอน^วันที่^ ^ขั้นตอน^วันที่^
-| 1. การรับสมัคร \\  **__สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น__**  |  11 มีนาคม 2563 - 17 เมษายน 2563  | +| 1. การรับสมัคร \\  **__สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น__**  |  22 พฤษภาคม 2563 - 19 มิถุนายน 2563  | 
-| 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th | 23 เมษายน 2563 | +| 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th | 30 มิถุนายน 2563 | 
 \\ \\
  ===== 9. สอบถามรายละเอียด =====  ===== 9. สอบถามรายละเอียด =====